V GA­LA PRE­MIOS AO BA­LON­CES­TO BA­SE

700 PER­SOAS ABARROTARON O AU­DI­TO­RIO DA FA­CUL­TA­DE DE VE­TE­RI­NA­RIA NUN AC­TO NO QUE SE RECOÑECEU O ES­FOR­ZO CO­LEC­TI­VO E IN­DI­VI­DUAL DO BAS­KET LU­CEN­SE

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

A V edi­ción dos pre­mios ao Ba­lon­ces­to ba­se lu­cen­se co­roou á xo­ga­do­ra do Du­rán Ma­qui­na­ria En­sino, Est­her Cas­te­do, co­mo a MVP da tem­pa­da no bas­ket de for­ma­ción lu­cen­se. Ao ac­to acu­di­ron 700 per­soas que abarrotaron o Au­di­to­rio de Ve­te­ri­na­ria en­tre pre­mia­dos e fa­mi­lia­res. A Ga­la, na súa quin­ta edi­ción, es­ti­vo con­du­ci­da polo xor­na­lis­ta da TVG, Te­rio Carrera, e pre­si­di­da por Da­río Cam­pos, Pre­si­den­te da Depu­tación de Lu­go, La­ra Méndez, Al­cal­de­sa de Lu­go, Pablo Ri­ve­ra, Depu­tado Pro­vin­cial de De­por­tes e os con­ce­llei­ros do Con­ce­llo de Lu­go, Mi­guel Fer­nán­dez, Ana Prieto, Ana Abe­llei­ra, Ma­nuel Nú­ñez e Da­niel Pi­ñei­ro. O Ca­fés Can­de­las Breo­gán, re­pre­sen­ta­do co seu Pre­si­den­te, Je­sús Lá­za­re e co xo­ga­dor Ser­gi Quin­te­la, e o Du­rán Ma­qui­na­ria En­sino, co seu pre­si­den­te Ma­nuel Du­rán e o di­rec­ti­vo Enrique Alonso, fo­ron ho­me­na­xea­dos po­los seus res­pec­ti­vos as­cen­sos con ca­dan­seu vi­deo. O do Ca­fés Can­de­las Breo­gán abriu o ac­to e o do En­sino pro­xec­tou­se a me­ta­de da Ga­la. Tras me­ses de pre­pa­ra­ción nos que se deu for­ma a es­te even­to, co­ñe­cé­ron­se os me­llo­res quin­te­tos e equi­pos da tem­pa­da do ba­lon­ces­to ba­se lu­cen­se. Des­de a ca­te­go­ría de mi­ni­bas­ket ata a jú­nior, tan­to fe­mi­ni­na co­mo mas­cu­li­na. Ca­da equi­po ideal ou quin­te­to ti­vo un­ha pro­xec­ción pro­pia na que apa­re­cían as si­lue­tas dos xo­ga­do­res, á vez que subían ao es­ce­na­rio pa­ra re­co­ller o seu pre­mio. Un ga­lar­dón úni­co, xa que se tra­ta dun pós­ter en di­men­sión A3 im­pre­so en car­tón plu­ma cun­ha ima­xe per­so­na­li­za­da de ca­da xo­ga­dor pre­mia­do. Un­ha vez que to­dos os xo­ga­do­res e xo­ga­do­ras que for­ma­ban os equi­pos ou quin­te­tos ideais es­ta­ban no es­ce­na­rio, co­ñe­cía­se o MVP de ca­da un de­les. A elec­ción, con sus­pen­se, re­sol­vía­se ta­mén coa pro­xec­ción de vi­deos. Ao lon­go do even­to os ár­bi­tros ta­mén fo­ron re­co­ñe­ci­dos, así co­mo os equi­pos cam­pións Pro­vin­cia­les, o sub­cam­peón ga­le­go de mi­ni­bas­ket e o cam­pión Ga­le­go in­fan­til mas­cu­lino. Pa­ra re­ma­tar, co­mo co­lo­fón á Ga­la, o pre­mio máis es­pe­ra­do da noi­te, o MVP 2018, que re­caeu en Est­her Cas­te­do, xo­ga­do­ra do Du­rán Ma­qui­na­ria En­sino jú­nior fe­mi­nino.

Tó­do­los pre­mia­dos po­sa­ron pa­ra Lí­der cos seus aga­sa­llos e me­da­llas ao fi­na­li­zar a Ga­la ce­le­bra­da no au­di­to­rio da Fa­cul­ta­de de Ve­te­ri­na­ria

Di­fe­ren­tes per­so­na­li­da­des asis­ti­ron pa­ra ou­tor­gar pre­mios

Te­rio Carrera, con­duc­tor do even­to, ao co­me­zo do mes­mo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.