MELLOR EQUI­PO MI­NI­BAS­KET LI­GA GA­LE­GA

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

Da­ni Bao, Die­go Ro­zas, Antón Paz, Sa­ra González, Laura Mar­tín, Ana Ál­va­rez e Pau­la Ál­va­rez, de Es­tu­dian­tes, e Samuel Vi­ño, Ga­briel Ro­zas e Ju­lián Lon­ga­re­la, de Ma­ris­tas, re­ci­bi­ron re­co­ñe­ce­men­tos in­di­vi­duais co­mo in­te­gran­tes do Mellor Equi­po de Pri­mei­ra Di­vi­sión Mi­ni­bas­ket. Gem­ma Sou­to, ades­tra­do­ra de Es­tu­dian­tes fe­mi­nino, aca­dou o pre­mio á Mellor Ades­tra­do­ra da ca­te­go­ría tras le­var ao seu equi­po á fi­nal polo tí­tu­lo ga­le­go. A al­cal­de­sa de Lu­go, La­ra Méndez, e o pre­si­den­te do CB Breo­gán, Je­sús Lá­za­re, en­car­gá­ron­se de en­tre­gar os ga­lar­dóns ao elen­co de pre­mia­dos.

MVP: Ju­lián Lon­ga­re­la

O xo­ga­dor de Ma­ris­tas li­de­rou ao con­xun­to co­le­xial nun ano ex­cep­cio­nal, no que de­bu­tou es­ta tem­po­ra­da na má­xi­ma ca­te­go­ría ga­le­ga, que­dan­do ás por­tas da cla­si­fi­ca­ción pa­ra a se­gun­da fa­se. Un­ha ex­hi­bi­ción por par­ti­do, e un pa­pel des­ta­ca­do na súa par­ti­ci­pa­ción no Cam­pio­na­to de España coa se­lec­ción ga­le­ga fi­xe­rono me­re­ce­dor do MVP da ca­te­go­ría.

Os pre­mia­dos e pre­mia­das na ca­te­go­ría Mi­ni­bas­ket 1ª Di­vi­sión xun­to co pre­si­den­te do Club Ba­lon­ces­to Breo­gán, Je­sús Lá­za­re, e a al­cal­de­sa, La­ra Méndez

Ju­lián Lon­ga­re­la coa al­cal­de­sa, La­ra Méndez, e o seu MVP

Un­ha ima­xe do ví­deo do mellor equi­po de 1ª Mi­ni­bas­ket

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.