JU­LIÁN MVP Mi­ni­bas­ket 1ª Mix­to

Pa­seino moi ben na Ga­la, en­can­tou­me a emo­ción da ru­le­ta e a ele­ción dos MVP

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

Que che pa­re­ceu a Ga­la? Dis­fru­ta­che?

Pa­seino moi ben, en­can­tou­me a emo­ción da ru­le­ta e a elec­ción dos MVP.

Que no­ta lle po­ñe­rías a es­ta tem­po­ra­da?

Moi boa. O no­so equi­po me­llo­rou moi­to den­de o pri­nGMTMS EXE S ƼREP )WJSV^ʛQSRSW moi­to.

Que foi o mellor e o peor de to­do o ano?

O mellor, po­der par­ti­ci­par no Cam­pio­na­to de España coa Se­lec­ción ga­le­ga. O peor, al­gún gol­pe que le­vei na pis­ta.

Con­ta­bas con for­mar par­te do equi­po ideal ou con le­var o MVP?

(MWJVYXS \SKERHS ES FEPSR­ces­to, así que to­do po­día ser, pe­ro non me es­pe­ra­ba o MVP.

A quen lle que­res de­di­car ese pre­mio?

Aos meus ades­tra­do­res, Ós­car e Ru­bén, e aos meus com­pa­ñei­ros de equi­po. Ta­mén aos meus pais e ao

QIY MVQʛR .IWʱW Que es­pe­ras da pró­xi­ma tem­po­ra­da?

Es­tou moi con­ten­to de co­mo saíu es­ta, pe­ro es­pe­ro que a WIKYMRXI WI\E XSHEZʧE QIPPSV

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.