Re­si­den­cia de maio­res e Cen­tro de día de San Ci­prián Cervo

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

O pa­sa­do día 1 de agos­to inau­gu­rou­se de for­ma ofi­cial a re­si­den­cia de maio­res e o cen­tro de día da Vei­ga, en San Ci­prián (Cervo), un com­ple­xo xe­riá­tri­co im­pul­sa­do po­lo Con­ce­llo de Cervo e que con­tou con fi­nan­cia­men­to da Xun­ta de Ga­li­cia.

Ao ser un cen­tro mu­ni­ci­pal é o Con­ce­llo o res­pon­sa­ble da súa xes­tión e ta­mén por iso, des­de a Ad­mi­nis­tra­ción lo­cal pri­mou­se que os em­pa­droa­dos no mu­ni­ci­pio ti­ve­ran (e te­ñan) prio­ri­da­de á ho­ra de ac­ce­der a al­gun­ha das 54 pra­zas re­si­den­ciais e ás 25 do cen­tro de día.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.