Ar­te­san­froi­lán, ca­li­da­de con se­lo ga­le­go

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Artesanía -

Ar­te­san­froi­lán che­ga a 22 edi­cións e na des­te ano par­ti­ci­pan 25 ar­te­sáns que amo­sa­rán os seus tra­ba­llos en ma­rro­qui­ne­ría, bi­xu­te­ría, coite­le­ría, xoie­ría, pin­tu­ra ou es­cul­tu­ra. Á mos­tra, que se ubi­ca na Pra­za An­xo Fer­nán­dez Gó­mez, po­de­ra­se en­trar de bal­de ata o 14 de ou­tu­bro nun ho­ra­rio de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 ho­ras. Os ar­te­sáns fo­ron se­lec­cio­na­dos po­la súa ca­li­da­de e cohe­ren­cia no uso de téc­ni­cas, tec­no­lo­xías, ma­te­riais, co­res e com­po­ñen­tes do pro­ce­so de ela­bo­ra­ción das pe­zas. Va­lo­rou­se a uti­li­za­ción de ma­te­rias pri­mas au­tóc­to­nas; pe­zas que per­mi­tan un­ha fá­cil in­ter­pre­ta­ción e li­ga­zón co te­rri­to­rio; ou a in­no­va­ción tan­to nos pro­ce­sos e ma­te­riais em­pre­ga­dos co­mo no uso das tec­no­lo­xías de in­for­ma­ción. Ta­mén se ti­vo en con­ta a an­ti­güi­da­de da Car­ta de Ar­te­sá e se o obra­doi­ro es­tá ins­cri­to no Re­xis­tro Xe­ral de Ar­te­sa­nía de Ga­li­cia. Os se­lec­cio­na­dos son: Cel­so Nú­ñez A fei­ra es­ta­rá aber­ta ata o do­min­go día 14 nun­ha car­pa de­trás da Ca­sa Con­sis­to­rial.

Fe­rrei­ro (A Fon­sa­gra­da): le­va tra­ba­llan­do máis de 15 anos coa coite­le­ría tra­di­cio­nal de Fon­sa­gra­da. Al­fon­so Ote­ro Re­gal (Foz): pro­du­tos de ce­rá­mi­ca ela­bo­ra­dos en gres a al­ta tem­pe­ra­tu­ra, e de­co­ra­dos a man que por el mes­mo. Car­la Ca­ne­do

Mar­tí­nez (A Co­ru­ña): Car­la Al­faia tra­ba­lla a man con xoie­ría en pra­ta, coa téc­ni­ca da fi­li­gra­na. Amal­ga­ma (Lu­go): Adol­fo Do­mín­guez xoiei­ro e Car­men ces­te­ría tra­di­cio­nal, eco­ló­xi­ca e con­tem­po­rá­nea. Pa­blo Ro­drí­guez Gon­zá­lez (Qui­ro­ga): Ar­maior le­va tra­ba­llan­do coa ma­dei­ra máis de 15 anos. Ana Isa­bel No­vo Barreiro (Lu­go): Tres Ca­ra­co­les, no que amo­sa o seu

tra­ba­llo co coiro. Ma­nuel Ar­tu­ro Vi­lla­res Ochoa (A Co­ru­ña): A Fei­tu­ra, o ta­ller con xoie­ría en pra­ta e ou­ro. Vidal Re­vi­lla Vi­lle­gas (O Cer­vo): ar­te­sán do coiro de for­ma au­to­di­dac­ta que re­cu­pe­ra pro­ce­de­men­tos que es­tán a pi­ques de per­der­se.

Ma­ría Ro­drí­guez Arias (Lu­go): Tra­ba­llos de xoia­ría no ta­ller M&N. Ma­ría Isa­bel Ca­rril

Qui­ro­ga (Lu­go): Ce­ra­mis­ta coa sua ten­da www.la­na­lu­tum.com. No seu posto ta­mén hai pro­du­tos de de­co­ra­ción y de xoia­ría.

Iria Pi­guei­ras Vi­lar (Viveiro): Ar­te Ima­vi é o no­me do seu ne­go­cio, no que ven­de ar­te­sa­nía, mú­si­ca e fo­to­gra­fía. Sen­da (Po­bra do Bro­llón): Ja­vier De Cas-

tro Ro­drí­guez é un dos ar­te­sáns que com­po­ñen es­te ta­ller de ma­rro­qui­ne­ría con cur­ti­do ve­xe­tal eco­ló­xi­co. In­ma­cu­la­da Díaz Ca­ba­do (Lu­go): Ba­rroen­vi­vo, ce­ra­mis­ta de pe­zas que deseña e pin­ta. Ro­ber­to Las­cano

(Lu­go): Ar­te­sa­nía o mes­ti­zo coa ten­da http://omes­ti­zo.blogspot.com.es/ na que ven­de to­dos os pro­du­tos con coiro. Es­ter Díaz

Vidal (Mon­do­ñe­do): tra­ba­lla con coiro a man, sen ma­qui­na­ria. Mó­ni­ca Gar­cía Gran­dío

(Lu­go): Mis Ma­ri­ni­llas ex­pón com­ple­men­tos de mo­da e deseño. Sa­be­la Pa­la­cio: (San­tia­go): O Sa­po Chos­co, ela­bo­ra­ción de miniaturas en pas­ta de ce­rá­mi­ca e de­co­ra­ción en car­tón pe­dra. Ana Be­lén Ba­rral

Va­li­ña (Gui­ti­riz): Lu­ce­cús rea­li­za com­ple­men­tos de mo­da con fel­tro e bo­ne­cos de lá. Graciela Ji­mé­nez Az­coi­tia (Ou­ren­se): La Agua­da Ar­te­sa­nias, es­pe­cia­li­za­do nas ar­tes do lu­me, bi­xu­te­ría e pe­queno for­ma­to.

Noé Oliveira Cos­tas (Pon­te­ve­dra): Cho­ri­ma, ma­rro­qui­ne­ría que tra­ba­lla con cur­ti­ción ve­xe­tal, ofre­ce bol­sos, mo­chi­las, cin­tos ou di­fe­ren­tes pe­zas de de­co­ra­ción. Ale­jan­dra Igle­sias Súa­rez (Lu­go): Mi ma­dre no me de­ja, obra­doi­ro de de­bu­xos, ilus­tra­cións ou es­cul­tu­ras so­bre pa­pel, téx­til e ce­rá­mi­cas.

Ma­nuel Barreiro (Teo): Oca­ri­nas Pa­pa­ro­lo, ela­bo­ra­ción de ins­tru­men­tos mu­si­cais de ba­rro co­ci­do. Gus­ta­vo He­lling Per­li­ni (Sa­da): Pla­ta Na­ti­va tra­ba­lla a xoia­ría. Pi­lar Ló­pez Cu­pei­ro (Cos­pei­to): Cai­xas de luz pin­ta­das con dis­tin­tas téc­ni­cas, lu­mi­na­rias de so­bre­me­sa e pin­tu­ras so­bre dis­tin­tos so­por­tes. Ca­ro­li­na Ca­bre­ro Gon­zá­lez

(Oza-Ce­su­ras): Vio­la-Flo­res, lám­pa­das de­co­ra­das con flo­res.

FO­TOS ÓS­CAR CELA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.