«No meu es­ti­lo en­cai­xa­ría un­ha lou­ban­za ás pai­sa­xes»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Feira Do Viño De Amandi -

Rosa Ce­drón atre­ve­ría­se a com­po­ñer al­gun­ha can­ción que te­ña co­mo te­má­ti­ca o vi­ño, pe­ro den­tro dun­ha lou­ban­za as pai­sa­xes. No to­can­te a súa mú­si­ca, re­co­ñe­ce que le dá moi­ta im­por­tan­cia ao to­que per­soal, fu­xin­do das eti­que­tas. Por úl­ti­mo, Ce­drón con­vi­da ao pú­bli­co lu­cen­se a acu­dir á fei­ra de Aman­di.

—¿Atre­ve­ría­se á ho­ra de com­po­ñer un­ha can­ción a in­tro­du­cir un­ha te­má­ti­ca re­la­cio­na­da co vi­ño?

—Nun­ca mo plan­te­xei. Es­ta­ría ben, pe­ro en­ten­do que se­ría moi com­ple­xo. Con­si­de­ro que pa­ra ou­tro ti­po de es­ti­los, co­mo no ca­so do rock ou da mú­si­ca po­pu­lar, po­si­ble­men­te se­ría máis doa­do. Ao me­llor si en­cai­xa­ría no meu es­ti­lo un­ha lou­ban­za as pai­sa­xes, cun ca­rác­ter bu­có­li­co e poé­ti­co.

—¿Vi­si­ta con fre­cuen­cia a súa ci­da­de?

—Xa me gus­ta­ría vir máis a Monforte do que o fa­go, pe­ro sem­pre que me ache­go pa­so po­lo me­nos un día pa­ra vi­si­tar aos meus avós. É un pra­cer pa­sear po­las súas rúas, go­zan­do dun­has boas ta­pas de ca­llos, acom­pa­ña­das por vi­ño da Ri­bei­ra Sa­cra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.