Los vi­nos mi­man su ima­gen

El su­mi­ller Hum­ber­to Lou­rei­ro in­ci­de en la im­por­tan­cia de pre­sen­tar bien los vi­nos

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Feira Do Viño De Amandi - LUIS CON­DE

La im­por­tan­cia del eti­que­ta­do, la nor­ma­ti­va y el di­se­ño son cues­tio­nes a las que la or­ga­ni­za­ción de la fe­ria de Aman­di le otor­ga mu­cha im­por­tan­cia. Por es­ta ra­zón, es­te año or­ga­ni­zó una jor­na­da ti­tu­la­da «A ima­xe dos vi­ños», que di­ri­gió Hum­ber­to Lou­rei­ro, su­mi­lle­re y res­pon­sa­ble de Ven­tas de la em­pre­sa Vi­no­sa­cra.es. Es­te ac­to se en­mar­ca den­tro de las ac­ti­vi­da­des del Mes do Aman­di, que des­de ha­ce va­rios años ce­le­bra el Ayun­ta­mien­to de So­ber.

Es­ta jor­na­da des­per­tó ex­pec­ta­ción en­tre los bo­de­gue­ros de la sub­zo­na de Aman­di, cons­cien­tes de que la ca­li­dad de sus vi­nos tie­ne que ir acom­pa­ña­da de una bue­na presentación.«Moi­tas ve­ces, es­te pro­du­to non re­flic­te o que le­va den­tro. É ne­ce­sa­rio coidar a presentación e a ima­xe dos vi­ños, co fin de que te­ñan un­ha gran acep­ta­ción. Ás ve­ces, in­clu­so che­gan máis lon­xe cal­dos de me­nos ca­li­da­de pe­ro que son ben pu­bli­ci­ta­dos que ou­tros que son moi bos, pe­ro que non ato­pan a vía de pro­mo­ción axei­ta­da», se­ña­la Hum­ber­to Lou­rei­ro.

Vi­no­sa­cra.es na­ció en el mes de Julio de 2013 co­mo un am­bi­cio­so pro­yec­to em­pre­sa­rial crea­do y di­ri­gi­do por Bruno Lo­ve­lle Fer­nán­dez, su­mi­ller pro­fe­sio­nal afin­ca­do en tie­rras chan­ta­di­nas y apa­sio­na­do por la enogas­tro­no­mía de la Ri­bei­ra Sa­cra. Los prin­ci­pa­les ob­je­ti­vos que per­si­gue es­ta fir­ma son: La co­mer­cia­li­za­ción de vi­nos de la de­no­mi­na­ción de ori­gen Ri­bei­ra Sa­cra y otros pro­duc­tos de la tie­rra y la in­ter­na­cio­na­li­za­ción de la in­for­ma­ción sobre la Ri­bei­ra Sa­cra co­mo en­torno na­tu­ral. «Den­de vi­no­sa­cra.es tra­ta­mos de res­pon­der de in­me­dia­to ao que nos piden os clien­tes», aña­de Lou­rei­ro.

En es­tos tres años de tra­ba­jo, los res­pon­sa­bles de es­ta em­pre­sa re­co­no­cen que se ha avan­za­do en me­jo­rar la ima­gen de los vi­nos de la Ri­bei­ra Sa­cra, que es­tá acor­de con su ca­li­dad. En es­ta jor­na­da que se ce­le­bró en So­ber ade­más de los bo­de­gue­ros tam­bién es­tu­vie­ron pre­sen­tes otros pro­fe­sio­na­les, en­tre los que des­ta­ca­ron res­pon­sa­bles de es­tu­dios de di­se­ño y crea­ti­vos. «Is­to é moi po­si­ti­vo, por­que o que te­mos que fa­cer é fa­vo­re­cer si­ner­xias en­tre o mun­do do deseño e da ima­xe co do vi­ño. As no­sas in­ten­cións van por aí», re­sal­ta Hum­ber­to Lou­rei­ro.

La dis­tri­bu­ción

Otro de los cam­pos en los que tra­ba­ja Vi­no­sa­cra.es es la dis­tri­bu­ción. «Nós bus­ca­mos mer­ca­dos aos que ou­tros dis­tri­bui­do­res non che­gan. Fa­ce­mos moi­to fin­ca­pé no po­ten­cial dos vi­ños, na súa presentación e nos pro­xec­tos de xen­te co­ñe­ci­da, fa­lan­do cos enó­lo­gos e os ade­guei­ros, por­que des­te xei­to po­de­re­mos de­fen­der ben os seus vi­ños no mer­ca­do», di­ce Hum­ber­to Lou­rei­ro.

Cui­dan­do bien la ima­gen y el pro­ce­so de ela­bo­ra­ción, los vi­nos de la Ri­bei­ra Sa­cra continuarán ocu­pan­do un lu­gar de pri­vi­le­gio en los mer­ca­dos na­cio­na­les e in­ter­na­cio­na­les. Lo im­por­tan­te es que los bo­de­gue­ros han da­do un pa­so ade­lan­te a la ho­ra de con­ti­nuar avan­zan­do en la presentación de su pro­duc­to.

Los bo­de­gue­ros dan ca­da vez más im­por­tan­cia al eti­que­ta­do de sus vi­nos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.