Un­ha cam­pa­ña de am­plo apoio ci­da­dán

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Fiestas En Guitiriz -

A cam­pa­ña que per­se­gue res­tau­rar a ca­sa na­tal de Díaz Cas­tro ba­seou­se nun es­lo­gan abon­do cla­ro. «Sal­ve­mos a ca­sa de Díaz Cas­tro» foi a ex­pre­sión eli­xi­da pa­ra es­pa­llar un­ha idea que lo­go foi acom­pa­ña­da dun­ha boa aco­lli­da. Non só ve­ci­ños do con­ce­llo e da co­mar­ca apoia­ron a ini­cia­ti­va, se­nón que ta­mén nou­tras zo­nas de Ga­li­cia e nou­tras co­mu­ni­da­des au­tó­no­mas se aca­dou apoio á me­di­da. Res­pon­sa­bles de Xer­mo­los des­pra­za­rón­se a dis­tin­tos pun­tos de Ga­li­cia e mes­mo ao País Vas­co pa­ra ex­po­ñer o seu pro­xec­to.

Pre­mio

Por ou­tra ban­da, o es­for­zo do co­lec­ti­vo ato­pou un­ha re­com­pen­sa, pois a Aso­cia­ción Ami­gos dos Mu­seos de Ga­li­cia con­ce­deu­lle es­te ano o pre­mio Pe­dra do Des­tino, cun­ha do­ta­ción de 3.000 eu­ros. O anun­cio do pre­mio reali­zou­se coin­ci­din­do co Día In­ter­na­cio­nal dos Mu­seos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.