Un­ha zo­na do con­ce­llo ca­da vez máis vi­si­ta­da

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Fiestas En Guitiriz -

O ba­rrio do Vi­la­ri­ño, aín­da que si­tua­do a va­rios qui­ló­me­tros do cas­co ur­bano de Gui­ti­riz, es­tá a con­ver­ter­se nun dos lu­ga­res de vi­si­ta ca­se obri­ga­da do con­ce­llo nos úl­ti­mos tem­pos. As pe­ga­das de Xo­sé Ma­ría Díaz Cas­tro ac­túan co­mo un imán pa­ra vi­si­tan­tes va­ria­dos, e o tra­ba­llo de Xer­mo­los e do ins­ti­tu­to, que le­va o no­me do poe­ta e que desen­vol­veu nos úl­ti­mos anos va­rios pro­xec­tos cen­tra­dos no au­tor de Nim­bos, fai po­si­ble que ao lu­gar se ache­guen xen­tes de ida­des va­ria­das. Po­las parroquias dos Vi­la­res e do Bu­riz dis­co­rre un iti­ne­ra­rio, Ru­ta da pe­dra e da au­ga de Díaz Cas­tro, pro­mo­vi­do po­lo Con­ce­llo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.