«Exal­ta­mos a ra­za equi­na»

O re­xe­dor do Cor­go fa­la da im­por­tan­cia que ti­ve­ron os ca­ba­los na eco­no­mía lo­cal, xa que moi­tos dos que na­cían aí se ven­dían a Cas­te­la

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Feira Do Cabalo - LUIS CON­DE MON­FOR­TE

Oal­cal­de do Cor­go, Jo­sé An­to­nio Fe­rrei­ro Gon­zá­lez, es­tá sa­tis­fei­to coa re­per­cu­sión que ten pa­ra o mu­ni­ci­pio a Fei­ra do Ca­ba­lo, que se ce­le­bra en Adai. Des­ta­ca que o ob­xec­ti­vo do cer­ta­me é a exal­ta­ción da ra­za equi­na. O re­xe­dor con­vi­da aos lu­cen­ses a go­zar da fei­ra, a máis im­por­tan­te da pro­vin­cia. —¿Co­mo se pre­sen­ta a fei­ra?

—A fei­ra pre­sén­ta­se co­mo todos os anos. Con­ti­nua­mos a li­ña de edi­cións an­te­rio­res. Es­pe­ra­mos a pre­sen­za duns tres­cen­tos ca­ba­los, aín­da que hai que re­co­ñe­cer que a cri­se fi­xo que se pro­du­ci­ra un­ha di­mi­nu­ción nos úl­ti­mos tem­pos, xa que moi­tos gan­dei­ros aban­do­na­ron. —¿Cal é a pro­ce­den­cia dos ca­ba­lei­ros?

—Ade­mais dos do Cor­go, che­ga­rán ca­ba­lei­ros de Ba­ra­lla, Cas­tro­ver­de, Lu­go e Moe­che. Ha­be­rá un­ha gran ani­ma­ción. —¿Cal é o ob­xec­ti­vo do cer­ta­me?

—O ob­xec­ti­vo é se­guir pro­mo­cio­nan­do a tra­di­ción que den­de sem­pre exis­tiu na pa­rro­quia de Adai. Es­ta fei­ra foi un­ha re­fe­ren­cia en to­da a pro­vin­cia. Can­do eu era ca­ti­vo re­cor­do que de aquí saían va­góns de ca­ba­los ca­ra Cas­te­la. Ti­ña máis im­por­tan­cia a ra­za equi­na que o por­cino e o va­cún, e por iso que­re­mos man­ter vi­va esa tra­di­ción. —¿Sé­guen­se fa­cen­do transac­cións?

—Moi­tas me­nos que an­tes. Ho­xe, a fei­ra do ca­ba­lo de Adai é si­nó­ni­mo de ex­hi­bi­ción de ca­ba­los e con­cur­sos mor­fo­ló­xi­cos. —¿É o sec­tor pri­ma­rio bá­si­co no Cor­go?

—É un pi­lar fun­da­men­tal, aín­da que a cri­se pa­sou fac­tu­ra. Ade­mais do ca­ba­lo, ten moi­ta im­por­tan­cia a va­ca ru­bia ga­le­ga, que se im­pu­xo ao lei­te. De todos os xei­tos, o fei­to de que es­tea­mos a ca­rón de Lu­go fai que se­xan moi­tos os que po­súan a súa se­gun­da vi­ven­da no Cor­go. —¿Que ac­tua­cións es­tán le­van­do a ca­bo ac­tual­men­te no mu­ni­ci­pio? —Es­ta­mos cons­truín­do a pis­ci­na mu­ni­ci­pal na praia flu­vial, pe­ro a súa aper­tu­ra es­tá pre­vis­ta pa­ra o ve­rán do 2018. In­ves­ti­mos nes­ta obra un to­tal de 400.000 eu­ros. Ta­mén pro­ce­de­re­mos ao acon­di­cio­na­men­to dun­ha estrada que co­mu­ni­ca a N-VI co cen­tro de día e co cen­tro mé­di­co. Fa­re­mos un­has bei­ra­rrúas pa­ra fa­ci­li­tar que a xen­te poi­da pa­sear e te­ña un­ha área de es­par­ce­men­to. Ou­tra das ac­tua­cións que le­va­re­mos a ca­bo é do­tar o campo de fút­bol do Cor­go con

her­ba ar­ti­fi­cial, cun or­za­men­to de 300.000 eu­ros. —¿Que obra col­ma­ría a súas as­pi­ra­cións nes­te man­da­to?

—Con­fi­gu­rar a se­gun­da fa­se do po­lí­gono in­dus­trial, que te­rá un bo re­cla­mo, xa que es­tá a ca­rón da au­to­vía. Es­ta é a li­ña de ac­tua­ción a se­guir pa­ra asen­tar po­boa­ción no­va no mu­ni­ci­pio. As ou­tras ac­tua­cións son a pis­ci­na mu­ni­ci­pal e o campo de fút­bol.

Fe­rrei­ro, al­cal­de do Cor­go

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.