No­vas das Dio­ce­ses

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Portada - C. Quin­te­la

APRO­BA­CIÓN DA FÓR­MU­LA “POR MOI­TOS”

Con da­ta 3 de mar­zo de 2017, a Con­gre­ga­ción para o Cul­to Di­vino au­to­ri­zou a tra­du­ción ó ga­le­go da fór­mu­la sa­cra­men­tal da con­sa­gra­ción do vi­ño na Mi­sa. Es­te é o tex­to apro­ba­do por di­cha con­gre­ga­ción: “To­ma­de e be­be­de to­dos del, pois es­te é o cá­liz do meu San­gue, o San­gue da alian­za no­va e eter­na, que se vai ver­ter por vós e por moi­tos para o per­dón dos pe­ca­dos. Fa­ce­de is­to en me­mo­ria de min”.

CO­MU­NI­CA­DO DO CONSELLO PRESBITERAL DA DIO­CE­SE DE LUGO

O pa­sa­do día 7 de xu­ño, os mem­bros do Consello presbiteral da Dio­ce­se de Lugo de­ron e co­ñe­cer un­ha no­ta para “fa­cer pú­bli­ca a súa po­si­ción so­bre as no­ti­cias que du­ran­te os úl­ti­mos me­ses se di­fun­di­ron acer­ca da si­tua­ción xe­ra­da nal­gun­has pa­rro­quias de Friol e Gui­ti­riz en re­la­ción co tras­la­do dun dos seus sa­cer­do­tes, que vi­ña exer­cen­do o seu mi­nis­te­rio ne­sa zo­na”. Afir­man que es­te fei­to reite­ra­ti­vo es­tá “crean­do un­ha opi­nión pú­bli­ca que dana gra­ve­men­te a súa ima­xe e fal­sea a ver­da­de e a na­tu­re­za mes­ma da mi­sión pas­to­ral”. En­ga­din­do que “é pú­bli­co e no­to­rio que o no­so mi­nis­te­rio sa­cer­do­tal or­dé­na­se ao ser­vi­zo da Igre­xa, na­que­les lu­ga­res e ta­re­fas que a Dio­ce­se re­qui­ra en ca­da mo­men­to, por in­di­ca­ción dos seus Pas­to­res”. Re­ma­tan o seu co­mu­ni­can­do re­no­van­do a súa ad­he­sión ó Bis­po e ós seis Vi­ca­rios, e a pro­xi­mi­da­de e afec­to ós sa­cer­do­tes da zo­na, fa­cen­do cons­tar que un­ha maio­ría de fieis re­xei­tan es­te con­fli­to e que­ren vi­vir se­re­na­men­te a súa fe.

250 ANOS DA EX­PUL­SIÓN DOS XESUÍTAS DE MONTERREI

Con mo­ti­vo dos 250 anos da ex­pul­sión dos xesuítas de Monterrei, en­tre os días 16 e 17 de xu­ño, ce­le­brou­se un cur­so no Sa­lón de Ac­tos do Pa­ra­dor Na­cio­nal de Monterrei or­ga­ni­za­do po­la UNED, a Depu­tación e o Con­ce­llo de Ve­rín. En­tre os re­la­to­res dé­ron­se ci­ta ca­tro his­to­ria­do­res: Agus­tín Dié­guez Del­ga­do, Dou­tor en His­to­ria; Camilo Fer­nán­dez Cor­ti­zo, Pro­fe­sor ti­tu­lar de His­to­ria Mo­der­na da USC; Jo­sé Ra­món Hernández Fi­guei­re­do, Dou­tor en His­to­ria Ecle­siás­ti­ca e Pro­fe­sor no Ins­ti­tu­to Teo­ló­xi­co “Di­vino Mes­tre”; e Xus­to M. Car­ni­cei­ro, Dou­tor en Bi­blio­te­co­no­mía e Do­cu­men­ta­ción.

EN­CON­TRO DOS BISPOS DO CA­MI­ÑO DE SAN­TIA­GO

Os pró­xi­mos 11 e 12 de xu­llo, un­ha trin­te­na de bispos fran­ce­ses e es­pa­ñois de dio­ce­ses do Ca­mi­ño de San­tia­go re­uni­ran­se en San­tia­go de Com­pos­te­la, pre­ci­sa­men­te para po­ten­ciar a aten­ción ós pe­re­gri­nos e cul­ti­var a es­pi­ri­tua­li­da­de do Ca­mi­ño.

PE­RE­GRI­NA­CIÓN DIO­CE­SA­NA A FÁ­TI­MA

Os vin­dei­ro día 26 e 27 de agos­to a Dio­ce­se de Tui-Vi­go or­ga­ni­za un­ha pe­re­gri­na­ción ó San­tua­rio de Fá­ti­ma. Se­rá pre­si­di­da po­lo bis­po dio­ce­sano, Mons. Luís Quin­tei­ro, pre­ci­sa­men­te nes­te ano tan es­pe­cial con mo­ti­vo do cen­te­na­rio das apa­ri­cións.

REAPER­TU­RA DO MU­SEO DIO­CE­SANO DE LUGO

O 23 de xu­ño ti­vo lu­gar o ac­to de reaper­tu­ra do Mu­seo Dio­ce­sano – Ca­te­dra­li­cio de Lugo. O Bis­po de Lugo, Mons. Al­fon­so Ca­rras­co Rou­co, acom­pa­ña­do do pre­si­den­te da Xun­ta, Al­ber­to Núñez Fei­joo, e ou­tras au­to­ri­da­des inau­gu­ra­ron ofi­cial­men­te a reaper­tu­ra des­te Mu­seo. Mons. Ca­rras­co qui­xo agra­de­cer o tra­ba­llo de tan­tas per­soas e ins­ti­tu­cións nes­te mu­seo: “O Mu­seo é, por fin, un­ha obra fei­ta po­si­ble po­la co­la­bo­ra­ción ta­mén ho­xe de ho­mes e mu­lle­res de Igre­xa, da Dio­ce­se de Lugo e da Xun­ta de Ga­li­cia, asu­min­do a súa res­pon­sa­bi­li­da­de para co no­so pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co ar­tís­ti­co”.

OFREN­DA Ó SANTÍSIMO SA­CRA­MEN­TO

A Ca­te­dral lu­cen­se aco­lleu o pa­sa­do día 25 de xu­ño a ofren­da de Ga­li­cia ó Santísimo Sa­cra­men­to. Es­te ano co­rres­pon­deu­lle pre­sen­tar a Ofren­da á Al­cal­de­sa de Mon­do­ñe­do, Ele­na Can­dia López. O Bis­po de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol, Mons. D. Luis Án­gel de las Heras Ber­zal,pre­si­diu a ce­le­bra­ción e res­pon­deu á ofren­da, on­de en­tre ou­tras cou­sas di­xo “que a fa­mi­lia se­xa apre­cia­da e coida­da con máis em­pe­ño, de mo­do que ne­la po­da me­drar e desen­vol­ver­se a vi­da nun­ha es­co­la de per­soas dig­nas dun­ha so­cie­da­de res­pon­sa­ble, li­bre e pa­cí­fi­ca. Que para os cris­tiáns a fa­mi­lia po­da ser esa Igre­xa do­més­ti­ca on­de o amor, tal e co­ma Deus no­lo mostra, im­pul­sa a vi­da dos seus mem­bros con­tri­buín­do a edi­fi­car un­ha so­cie­da­de me­llor. Que coope­re­mos to­dos no ver­da­dei­ro pro­gre­so de Ga­li­cia en cal­que­ra dos seus lu­ga­res. Que bus­que­mos opor­tu­ni­da­des de tra­ba­llo para quen pa­de­ce o desem­pre­go. Que sai­ba­mos trans­mi­tir es­pe­ran­za a quen co­me­za a súa an­da­du­ra así co­ma ós maio­res que apren­den a se des­pe­dir des­ta es­pe­ran­do un­ha vi­da no­va. Que lem­bre­mos a tó­do­los ga­le­gos emi­gran­tes que te­ñen o seu co­ra­zón en Ga­li­cia e aco­lla­mos a can­tos in­mi­gran­tes ve­ñan a es­tas te­rras. Que se­xa­mos men­sa­xei­ros da paz. Cris­tiáns que se ale­gran de re­ci­bi­la paz de Xe­sús que trans­for­ma os co­ra­zóns e anun­cian o evan­xeo da paz nun mun­do fe­ri­do po­la vio­len­cia”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.