Fa­ra­gu­llas:

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Portada - Fé­lix Villares Mou­tei­ra

HOMENAXE A XAQUÍN CAM­PO FREI­RE

O pa­sa­do día dez de xu­ño o sa­cer­do­te Xaquín Cam­po Frei­re (Ro­ca-Gui­ti­riz, 1937) re­ci­biu un­ha sen­ti­da e ga­ri­mo­sa homenaxe por par­te de ami­gos, fre­gue­ses e ve­ci­ños co gallo de cum­prir os oi­ten­ta anos. Or­ga­ni­zou o gru­po “Gan­du­xan­do Vi­das” xun­to co con­ce­llo de Na­rón. De­ron co­me­zo os ac­tos, so­bre as cin­co da tar­de, co des­cu­bri­men­to dun mo­no­li­to, si­tua­do ó pé da re­si­den­cia San Xosé de Pi­ñei­ros, que le­va un­ha pla­ca na que se po­de ler “Xaquín Cam­po Frei­re. Com­pa­ñei­ro de ca­mi­ño. Gan­du­xa­dor de no­vos amen­ce­res. Ga­li­za no co­ra­zón”. Ac­tuou alí o quin­te­to da Ban­da de Gai­tas do Pa­droa­do de Cul­tu­ra. A con­ti­nua­ción, no Au­di­to­rio Municipal, os asis­ten­tes fo­ron re­ci­bi­dos ós acor­des do Himno do an­ti­go Reino de Ga­li­cia, que in­ter­pre­tou o quin­te­to da Ban­da de Gai­tas do Pa­droa­do de Cul­tu­ra. In­ter­vi­ron va­rios ache­ga­dos a Xaquín: Mi­ni, Pau­lo López, Xoán Ru­bia, Xico de Ca­ri­ño e Ma­nuel Do­val, que ti­ve­ron pa­la­bras ga­ri­mo­sas para o ho­me­na­xea­do. De­pois ac­tuou a Ron­da­lla de Man­diá. No Au­di­to­rio, ti­vo ta­mén lu­gar a pre­sen­ta­ción do li­bro edi­ta­do co­ma homenaxe a Xaquín que le­va por tí­tu­lo Gan­du­xan­do vi­das. Nes­te li­bro re­có­lle­se un­ha con­ver­sa co pro­pio Xaquín Cam­po Frei­re e a co­la­bo­ra­ción de se­ten­ta e no­ve ami­gos e ami­gas do ho­me­na­xea­do que van de­bu­llan­do di­ver­sos as­pec­tos da súa vi­da e da súa obra.

PE­RE­GRI­NA­CIÓN A LOUR­DES

Des­de o pa­sa­do luns, día vin­te e seis, es­tá ten­do lu­gar a pe­re­gri­na­ción dio­ce­sa­na dun gru­po de cen­to vin­te per­soas ó san­tua­rio ma­riano de No­sa Se­ño­ra de Lour­des no ve­ci­ño país de Fran­cia. Pe­re­gri­na­ción que or­ga­ni­za a Fra­ter­ni­da­de No­sa Se­ño­ra de Lour­des. Es­tes días par­ti­ci­pa­ron en di­ver­sas ac­ti­vi­da­des co­mo a pro­ce­sión dos fa­chos, ce­le­bra­cións da Eu­ca­ris­tía, da Pe­ni­ten­cia... O re­gre­so es­tá pre­vis­to para a tar­de-noi­te de ma­ñá, ven­res, día trin­ta de xu­ño.

FES­TA DE NO­SA SE­ÑO­RA DO CARME

Sen dú­bi­da que un­ha das fes­tas con máis rai­ga­me no no­so país, so­bre to­do en­tre as xen­tes do mar, é a de No­sa Se­ño­ra do Carme. Pou­cas igre­xas pa­rro­quais hai que non te­ña un­ha ima­xe da Vir­xe do Carme ou do Car­mio, co­mo se lle cha­ma en moi­tos lu­ga­res. A súa fes­ta ce­lé­bra­se o día de­za­seis de xu­llo e ese día nos por­tos de mar, des­pois da so­lem­ne Eu­ca­ris­tía, te­ñen lu­gar as pro­ce­sións ma­rí­ti­mas nas que a ima­xe da Vir­xe do Carme vai a bor­do dun bar­co, axei­ta­da­men­te en­ga­la­na­do, e es­col­ta­do por ou­tras em­bar­ca­cións que fan soar a súas si­re­nas. En­tre to­das as pro­ce­sións, é de xus­ti­za sa­lien­tar a que ten lu­gar en Foz on­de a pro­ce­sión trans­co­rre po­las dis­tin­tas rúas da lo­ca­li­da­de que van lu­cir fer­mo­sas al­fom­bras flo­rais. Cóm­pre ta­mén si­na­lar que nal­gun­has lo­ca­li­da­des a ce­le­bra­ción fai­se an­ti­ci­pa­da­men­te por mor das ma­reas. Así en Bu­re­la, on­de ta­mén se en­ga­la­nan as rúas con ar­tís­ti­cas al­fom­bras flo­rais, as fes­tas na hon­ra da Vir­xe do Carme ti­ve­ron lu­gar no pri­mei­ro fin de se­ma­na de xu­ño e no Vi­ce­do os pa­sa­dos días de­za­se­te e de­zaoi­to.

PRE­SEN­TA­CIÓN DA ME­MO­RIA DE CÁ­RI­TAS DIO­CE­SA­NA

No trans­cur­so dun­ha rol­da de pren­sa Cá­ri­tas Dio­ce­sa­na de Mon­do­ñe­doFe­rrol deu a co­ñ­cer os da­tos da Me­mo­ria de 2016. Par­ti­ci­pa­ron o de­le­ga­do epis­co­pal, Al­fon­so Gil Mon­tal­bo; a di­rec­to­ra en fun­cións, Josefina Re­bés Torra; a res­pon­sa­ble do pro­gra­ma de Per­soas sen fo­gar, Carmela Pri­mo Constantino e Ju­lia Díaz com­po­ñen­te do equi­po de co­mu­ni­ca­ción. Se­gun­do os da­tos da Me­mo­ria, fo­ron aten­di­das en to­da a dio­ce­se ca­se se­te mil per­soas a tra­vés das cin­cuen­ta e seis Cá­ri­tas pa­rro­quiais e in­ter­pa­rro­quiais. Pres­tá­ron­se axu­das para cu­brir gas­tos de ali­men­ta­ción (a un 39%), para gas­tos de alu­guer, luz e au­ga (a un 35,7%) e o res­to de axu­das de aten­ción pri­ma­ria fo­ron para cu­brir ne­ce­si­da­des de educación, cal­za­do, far­ma­cia, trans­por­te e equi­pa­men­to do fo­gar. As dis­tin­tas Cá­ri­tas pa­rro­quiais e in­ter­pa­rro­quiais des­ti­na­ron a es­tas axu­das de aten­ción pri­ma­ria 502.229,00 eu­ros, dos que o 46% pro­ce­día de Cá­ri­tas dio­ce­sa­na e o 54% res­tan­te das pro­pias Cá­ri­tas pa­rro­quiais. Cá­ri­tas de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol con­ti­nuou no 2016 cos seus pro­gra­mas de Vi­vir na Ca­sa, Vi­ven­da, Cre­cen­do en fa­mi­lia, em­pre­go, de axu­da ás per­soas sen fo­gar, cen­tro de día e in­clu­sión so­cial. Axu­dou­se a Hai­tí, So­ma­lia e Ecua­dor e ta­mén con ac­cións a prol dos re­fu­xia­dos.

NO­TA DE MA­NOS UNI­DAS

Ma­nos Uni­das de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol que­re co­mu­ni­car con gran sa­tis­fac­ción que aca­ba de fi­na­li­zar o Pro­xec­to de For­ma­ción e Pro­tec­ción de De­rei­tos Hu­máns que le­va­ron adian­te en San Pe­dro de Sula (Hon­du­ras), so­li­ci­ta­do no seu día por Mon­se­ñor Angel Ga­ra­cha­na. Ma­nos Uni­das agra­de­ce a to­da a Dio­ce­se de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol a súa co­la­bo­ra­ción sen a que non se­ría po­si­ble aca­dar o seu ob­xec­ti­vo. Na ac­tua­li­da­de, Ma­nos Uni­das de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol xa co­me­zou a fi­nan­ciar un no­vo pro­xec­to: Abas­te­ce­men­to de au­ga na Es­co­la de se­cun­da­ria en Mo­zam­bi­que. Cos es­tes pro­xec­tos sem­pre se pro­cu­ra me­llo­rar as con­di­cións de vi­da dos paí­ses más des­fa­vo­re­ci­dos en can­to a sa­ni­da­de, educación, agri­cul­tu­ra, gan­dei­ría, for­ma­ción da mu­ller, etc. E se­guin­do o le­ma da Cam­pa­ña Trie­nal “O Mun­do non ne­ce­si­ta máis co­mi­da, ne­ce­si­ta máis xen­te com­pro­me­ti­da”, Ma­nos Uni­das de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol in­vi­ta a se­guir con es­te com­pro­mi­so xe­ne­ro­so e so­li­da­rio cos máis es­que­ci­dos e des­fa­vo­re­ci­dos.

PE­RE­GRI­NA­CIÓN A FÁ­TI­MA

Co gallo de ce­le­brar­se es­te ano o cen­te­na­rio das apa­ri­cións da Vir­xe María ós tres pas­tor­ci­ños en Fá­ti­ma (Por­tu­gal), as sec­cións da Ado­ra­ción Noc­tur­na de Mon­do­ñe­do, Ri­ba­deo e Vi­vei­ro or­ga­ni­zan un­ha pe­re­gri­na­ción a es­te san­tua­rio ma­riano. Vai ter lu­gar os días vin­te e tres e vin­te e ca­tro de se­tem­bro. O de­rra­dei­ro día para ano­tar­se é o día trin­ta e un de agos­to. Para máis in­for­ma­ción, po­de con­tac­tar­se cha­man­do ós te­lé­fo­nos 982 507 317 (Ma­rio), 676 221 483 (Ál­va­ro) e 647 915 201 (Luis).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.