«O quei­xo de ca­bra po­de­ría re­cu­pe­rar­se e ser acep­ta­do»

Re­co­ñe­ce que a ela­bo­ra­ción se per­deu en gran par­te, pe­ro cre que po­de­ría ser in­tro­du­ci­do de no­vo no mer­ca­do ofre­cen­do o va­lor da di­ver­si­da­de

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Reportaje - X.M.PA­LA­CIOS

Mou­ri­ño, que foi xe­fe en Lu­go do ser­vi­zo de In­dus­trias e Ca­li­da­de Agroa­li­men­ta­ria (ICA) da Xun­ta, aín­da ve po­si­bi­li­da­des pa­ra o quei­xo de ca­bra. Lem­bra que quei­xos co­mo o de Ca­bra­les (As­tu­rias) ou o de Lié­ba­na (Cantabria) se ela­bo­ran con lei­te de va­ca, de ove­lla e de ca­bra.

—Non hai quei­xo de ca­bra nas can­ti­da­des de hai dé­ca­das. ¿Hai al­gun­ha ra­zón es­pe­cial?

—O mo­ti­vo é que des­apa­re­ce­ron os ra­ba­ños. ¿Por que des­apa­re­ce­ron? Po­la mes­ma ra­zón po­la que des­apa­re­ce­ron ou­tras cou­sas. Na Ri­bei­ra Sa­cra, aín­da hai a tra­di­ción de co­mer a ca­bra sal­ga­da. Can­do se re­cu­pe­rou a pro­du­ción de quei­xo, fí­xo­se o máis ur­xen­te, que era o de San Simón da Cos­ta e o do Ce­brei­ro, aín­da que no Ce­brei­ro ta­mén se po­de­ría sa­car ou­tro ti­po. ¿On­de ha­bía máis tra­di­ción de ela­bo­rar ese quei­xo? A máis re­cen­te es­ta­ba no Cou­rel ou ti­ran­do ca­ra á Fon­sa­gra­da. No quei­xo do Ce­brei­ro, hou­bo un mo­men­to en que se pen­sou en ela­bo­ra­lo cos tres ti­pos de lei­te (va­ca, ove­lla e ca­bra).

— ¿Se ela­bo­ra un no­vo pro­du- to ou se re­cu­pe­ra un que xa ca­se non se fai, ¿man­da o mer­ca­do ou man­da a pro­du­ción?

—Se tes pou­co pro­du­to, quen man­da é o con­su­mi­dor. Se tes moi­to, me­tes o pro­du­to no mer­ca­do e afás ao con­su­mi­dor. Un­ha mul­ti­na­cio­nal, por exem­plo, po­de ir por dian­te. Can­do se re­cu­pe­rou o quei­xo de San Simón da Cos­ta, non se sa­bía co­mo res­pon­de­ría o mer­ca­do. O im­por­tan­te, e sem­pre in­sis­to ni­so, é a di­ver­si­fi­ca­ción; é fun­da­men­tal.

— ¿Pó­de­se pen­sar, pois que o quei­xo de ca­bra se che­ga­rá a re­cu­pe­rar?

—¿Por que non? Den­de o pun­to de vis­ta di­xes­ti­vo, ade­mais, é un quei­xo bo. Non ten por que non ser acep­ta­do. A xen­te es­tá afei­ta ao quei­xo de va­ca: non que­ro di­cir que vaia cam­biar de to­do, pe­ro si po­de exis­tir ese ni­cho de mer­ca­do. Vol­vo á di­ver­si­fi­ca­ción: o con­su­mi­dor, can­to máis for­ma­do es­tá, máis ten­de ás cou­sas di­ver­sas; e se o co­nu­mi­dor ten­de á di­ver­si­da­de, o pro­du­tor ten­de á di­ver­si­fi­ca­ción.

— ¿Pó­de­se su­po­ñer que ta­mén se re­cu­pe­ra­rán cos­tu­mes gas­tro­nó­mi­cos? ¿Co­mo se po­de­ría con­se­guir, por exem­plo, que se co­me­se máis car­ne de ca­bri­to?

—Can­do se per­den cos­tu­mes gas­tro­nó­mi­cos, é com­pli­ca­do re­cu­pe­ra­los. Pe­ro po­de­ría ha­ber, por exem­plo, máis si­tios de­di­ca­dos a pre­pa­rar ca­bri­to.

— ¿Se­ría un­ha ma­nei­ra de con­tri­buír ao cre­ce­men­to eco­nó­mi­co de zo­nas ru­rais?

—Se hai un pro­xec­to gran­de, de in­ves­ti­men­to for­te, ben­vi­do se­xa. Pe­ro eu creo que os pro­xec­tos ve­ñen da pe­que­na e da me­dia­na em­pre­sa. O quei­xo de ca­bra é un­ha cou­sa máis. Non se po­de pen­sar que se­xa un­ha al­ter­na­ti­va se­nón un­ha par­te pa­ra fa­cer un­ha ofer­ta gas­tro­nó­mi­ca de ca­li­da­de. Ago­ra, ade­mais, hai pou­cas ca­bras.

FO­TO PA­LA­CIOS

Mou­ri­ño ve saí­das ho­xe pa­ra o quei­xo de ca­bra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.