LIMPEZA DO MON­TE

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Reportaje -

Mou­ri­ño co­men­ta que a ac­ti­vi­da­de gan­dei­ra desen­vol­ve, en cer­tos te­rreos, un­ha fun­ción que vai moi­to máis alá da cría de ani­mais ou da pro­du­ción de lei­te. As ca­bras axu­dan a man­ter o mon­te lim­po, con to­do o que iso sig­ni­fi­ca na pre­ven­ción de in­cen­dios. Ne­se sen­ti­do en­ga­de que o mon­te ofre­ce moi­tas po­si­bi­li­da­des que ser­vi­rían, en con­xun­to, pa­ra di­na­mi­zar zo­nas ru­rais.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.