“Os ne­go­cios lo­cais es­tán de­trás do pa­tro­ci­nio da maio­ría das ac­ti­vi­da­des que se fan no po­bo”

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Acia Foz 30 Aniversario -

El ac­tual pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Co­mer­cian­tes, In­dus­triais e Au­tó­no­mos (ACIA) de Foz y tam­bién del Cen­tro Co­mer­cial Aber­to (CCA), José Carlos Pa­leo, cree que el ba­lan­ce de trein­ta años fun­cio­nan­do co­mo co­lec­ti­vo se re­su­me en el le­ma del car­tel: “Son trin­ta años coa mes­ma fi­na­li­da­de, co mes­mo ob­xec­ti­vo. Cam­bian as for­mas, os tem­pos e a adap­ta­ción, pe­ro to­do se re­su­me en que son trin­ta anos fa­cen­do po­bo. Arri­man­do o hom­bro coa mes­ma fi­lo­so­fía ini­cial, co­mo in­con­for­mis­tas, re­bel­des… pe­ro con res­pec­to”. Ase­gu­ra que los mo­men­tos van cam­bian­do, pe­ro el ob­je­ti­vo si­gue sien­do el mis­mo, que es el de me­jo­rar. “Sem­pre hai al­tas e bai­xas, to­dos os anos, pe­ro máis bai­xas por xu­bi­la­cións que por pe­ches. Ob­ser­va­mos que os no­vos em­pren­de­do­res que van abrin­do ne­go­cios van­se fa­cen­do so­cios”. Cuan­do se le pre­gun­ta por las ven­ta­jas de es­tar aso­cia­do, Pa­leo es ro­tun­do: “Es­tan­do asociados ob­té­ñen­se be­ne­fi­cios, com­pár­ten­se gas­tos e dá­se­lle máis vi­si­bi­li­da­de aos ne­go­cios”. Cree que la cuo­ta de 10 eu­ros al mes, con in­de­pen­den­cia del ne­go­cio, ani­ma a for­mar par­te de es­ta aso­cia­ción que im­pul­sa to­do ti­po de cam­pa­ñas a lo lar­go de los 365 días del año. “Es­tán ta­mén as van­ta­xes e os be­ne­fi­cios de per­ten­cer á Fe­de­ra­ción de Co­mer­cio da Ma­ri­ña (Fcam) e á Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Co­mer­cio”.

¿Cuá­les son los pro­yec­tos pa­ra el futuro más in­me­dia­to? Pa­leo abo­ga por se­guir ha­cien­do pi­ña y por ir desa­rro­llan­do ideas y pro­yec­tos que han si­do plan­tea­dos, es­tu­dia­dos y con­sen­sua­dos. “Loi­ta­mos por re­for­mar e ac­tua­li­zar as zonas co­mer­ciais, e fi­xé­mo­lo to­man­do co­mo exem­plo as de­ci­sións dos gran­des gru­pos, que se van ao cen­tro das ci­da­des. Queren fa­cer un co­mer­cio de pro­xi­mi­da­de sen­do ma­cro­em­pre­sas. Es­tano fa­cen­do. Nós, te­mos o no­so Cen­tro Co­mer­cial Aber­to e se­gui­mos im­pli­ca­dos en dar­lle vi­si­bi­li­da­de ao co­mer­cio lo­cal. Te­mos que se­guir tra­ba­llan­do pa­ra con­cien­ciar á ci­da­da­nía da im­por­tan­cia que ten o co­mer­cio, a hos­ta­le­ría e os ne­go­cios lo­cais por­que os ne­go­cios lo­cais es­tán de­trás do pa­tro­ci­nio da maio­ría das ac­ti­vi­da­des que se fan no po­bo. De for­ma aso­cia­da ou de for­ma in­di­vi­dual, ou dám­ba­las ma­nei­ras. Iso té­ñeno que ter máis en con­ta os pro­pios ve­ci­ños”. Es cons­cien­te de que es­ta ba­ta­lla no se li­bra en un día, pe­ro cree que ca­da vez exis­te una ma­yor con­cien­cia, “pe­ro to­da é pou­ca. Por un­ha par­te, a xen­te ca­da vez é máis có­mo­da e non que­re ver os in­con­vin­tes reais si des­apa­re­ce o co­mer­cio lo­cal. Só hai que pe­char os ollos e ima­xi­nar un­ha rúa va­cía sin ne­go­cios… iso le­va im­plí­ci­to in­se­gu­ri­da­de, fal­ta de em­pre­go…” El ac­tual pre­si­den­te de la aso­cia­ción cree que des­de el CCA de­ben man­te­ner vi­vo ese afán de me­jo­rar y esa in­quie­tud. “So­mos ca­da vez máis un po­bo tu­rís­ti­co, pe­ro ade­mais de se­lo, ta­mén te­mos que pa­re­ce­lo. E te­mos que en­ten­der que to­das as per­soas que op­ta­ron por Foz co­mo se­gun­da re­si­den­cia, non se equi­vo­ca­ron”, ex­pli­ca Pa­leo, quien ya avan­za cuá­les son los pró­xi­mos re­tos que plan­tean des­de la aso­cia­ción: “Es­ta­mos in­ci­din­do na ne­ce­si­da­de de ade­cen­tar as en­tra­das do po­bo, de cam­biar to­da a si­na­li­za­ción ver­ti­cal e ho­ri­zon­tal e, co­mo ob­xec­ti­vo co­mún, po­de­mos di­cir que pa­ra activar e di­na­mi­zar a vi­la du­ran­te to­do o ano ne­ce­si­ta­mos un es­ce­na­rio con su­fi­cien­te ca­pa­ci­da­de de pú­bli­co pa­ra po­der ce­le­brar ac­ti­vi­da­des”. Tam­bién va­lo­ra la ne­ce­si­dad de es­tu­diar la crea­ción de un pár­king pú­bli­co o se­mi­pú­bli­co. “Hai que ir en­fo­can­do no­vos pro­xec­tos pa­ra que te­ñan via­bi­li­da­de e es­tar pre­pa­ra­dos pa­ra can­do che­gue o mo­men­to”, ex­pli­ca. Con res­pec­to al apo­yo re­ci­bi­do por las Ad­mi­nis­tra­cio­nes a los pro­yec­tos e ini­cia­ti­vas de la aso­cia­ción, el pre­si­den­te ha­ce una va­lo­ra­ción muy po­si­ti­va: “Non nos con­ver­ti­ria­mos en Cen­tro Co­mer­cial Aber­to sin o apoio da Ad­mi­nis­tra­ción lo­cal. Se non fo­se­mos CCA non op­ta­ría­mos ás axu­das da Xun­ta, nas que es­ta­mos si­tua­dos no to­pe, den­tro das no­sas li­mi­ta­cións e do no­so co­mer­cio. Nós tra­ta­mos de arri­mar o hom­bro e de com­par­tir ac­ti­vi­da­des, ac­ti­vi­da­des que dean maior vi­si­bi­li­da­de. Por exem­plo, so­mos o prin­ci­pal pa­tro­ci­na­dor do CB Os Cel­tas, cos que com­par­ti­mos fi­lo­so­fía lo­cal, e co­la­bo­ra­mos nou­tra se­rie de ini­cia­ti­vas da man das Ad­mi­nis­tra­cións e dou­tros co­lec­ti­vos. “Hai que tra­ba­llar en equi­po, é fun­da­men­tal. De for­ma in­di­vi­dual non se vai a nen­gun­ha par­te”, sen­ten­cia.

“Es­ta­mos in­ci­din­do na ne­ce­si­da­de de ade­cen­tar as en­tra­das do po­bo, de cam­biar to­da a si­na­li­za­ción...” “Es­tan­do asociados ob­té­ñen­se be­ne­fi­cios, com­pár­ten­se gas­tos e dá­se­lle moi­ta máis vi­si­bi­li­da­de aos ne­go­cios”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.