La apues­ta por hu­ma­ni­zar y pea­to­na­li­zar zonas co­mer­cia­les y tu­rís­ti­cas

Hu­ma­ni­zar, mo­der­ni­zar y me­jo­rar la es­té­ti­ca de las zonas co­mer­cia­les ha si­do uno de los prin­ci­pa­les ob­je­ti­vos plan­tea­dos a las di­fe­ren­tes Ad­mi­nis­tra­cio­nes por las di­rec­ti­vas de la Aso­cia­ción de Co­mer­cian­tes, In­dus­triais e Au­tó­no­mos de Foz

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Acia Foz 30 Aniversario -

En los úl­ti­mos años se han da­do pa­sos de­ci­si­vos y de futuro pa­ra hu­ma­ni­zar el es­pa­cio ur­bano y crear vi­da so­cial en­tre edi­fi­cios. La pri­me­ra ex­pe­rien­cia, con no­ta­ble éxi­to, se desa­rro­lló en la zo­na por­tua­ria, en el entorno de la Pra­za Con­de de Fon­tao. La pea­to­na­li­za­ción de una ca­lle per­mi­tió crear un es­pa­cio ideal pa­ra dis­fru­tar del mar, de la hos­te­le­ría, de par­ques in­fan­ti­les y de otros ser­vi­cios en el entorno por­tua­rio. “A par­te de pór en va­lor o que te­mos e de in­ten­tar con­cien­ciar das po­si­bi­li­da­des que ten Foz é im­por­tan­te que nós apos­te­mos por desen­vol­ver pro­xec­tos dos que os fo­cen­ses po­da­mos dis­fru­tar e cos que po­da­mos amo­sar o po­ten­cial des­ta vi­la aos mi­llei­ros de per­soas que nos vi­si­tan ca­da ano ou aos que eli­xi­ron Foz pa­ra ter a súa se­gun­da re­si­den­cia”, ex­pli­ca José Carlos Pa­leo, pre­si­den­te de ACIA Foz. “Dar­lle ou­tros usos ao entorno da Pra­za Con­de de Fon­tao per­mi­tiu crear em­pre­go, a aper­tu­ra de no­vos ne­go­cios, amo­sar un­ha ima­xe no­va de Foz…”

Foz ofre­ce a po­si­bi­li­da­de de dis­fru­tar ao má­xi­mo do mar, de pa­sear xun­to ao Can­tá­bri­co e po­la ría des­de Ma­la­tes ata Pei­zás, e máis aló….

An­tes só se dis­fru­ta­ba do por­to os días das fes­tas e ago­ra dis­frú­ta­se to­do o ano, maio­res e ne­nos. Foi un avan­ce im­por­tan­te ex­plo­tar a po­si­bi­li­da­de que nos ofre­cía ter o mar tan pró­xi­mo ao cen­tro do po­bo”. Otro avan­ce fue la re­gu­la­ción de las te­rra­zas. Ade­más de to­da la franja ma­rí­ti­ma des­de el puer­to, el entorno de A Ra­pa­doi­ra ex­pe­ri­men­tó un cam­bio. El si­guien­te pa­so lle­ga­ría con las obras de hu­ma­ni­za­ción de la Ave­ni­da da Ma­ri­ña, una de las ar­te­rias co­mer­cia­les de la vi­lla. Con es­ta re­for­ma se ini­ció el pro­yec­to de mo­der­ni­za­ción del cen­tro ur­bano, que aho­ra con­ti­núa con la eje­cu­ción de una im­por­tan­te re­for­ma en la Ave­ni­da Ál­va­ro Cun­quei­ro, don­de se in­ver­ti­rá más de un mi­llón de eu­ros. Des­de el Con­ce­llo y tam­bién des­de el ACIA han apos­ta­do por man­te­ner la mis­ma es­té­ti­ca ur­ba­na y por dar­le pre­fe­ren­cia al pea­tón en am­bos via­les. A es­ta ac­tua­ción le se­gui­rán, se­gún las pre­vi­sio­nes ini­cia­les, la me­jo­ra de otros via­les del cen­tro co­mo la Rúa do Pilar o la Rúa do Ce­mi­te­rio. “Te­mos o pri­vi­le­xio de ter un por­to pes­quei­ro, un por­to de­por­ti­vo, duas praias ur­ba­nas, nu­me­ro­sos apar­ca­men­tos pú­bli­cos re­par­ti­dos po­lo cen­tro do po­bo pa­ra dar­lle ser­vi­zo a ve­ci­ños e vi­si­tan­tes, un de­les con máis de 170 pra­zas e com­ple­ta­men­te as­fal­ta­do e si­na­li­za­do… To­das esas me­llo­ras in­vi­tan a dis­fru­tar de Foz. Ago­ra es­ta­se in­ves­tin­do na me­llo­ra do urbanismo pen­san­do no pre­sen­te, pe­ro ta­mén coa vis­ta pos­ta no futuro. O re­sul­ta­do fi­nal se­rá un lu­xo. Ade­mais, as obras que se es­tán fa­cen­do no cen­tro per­mi­ti­rán in­vi­tar á unión, aín­da máis, da zo­na por­tua­ria co cen­tro. Se­rá ta­mén un apoio pa­ra re­vi­ta­li­zar de novo as rúas da pra­za, co­mo a de Pa­co Maa­ñón”, re­fle­xio­na Pa­leo.

Ca­rril bi­ci en­tre A Ra­pa­doi­ra y Llas

Ave­ni­da da Ma­ri­ña re­for­ma­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.