“A his­to­ria da ACIA lo­cal é un­ha his­to­ria de re­sis­ten­cia”

“Lon­ga vi­da á Acia”. Es el men­sa­je op­ti­mis­ta de Ma­nuel Al­ber­to Fra­ga, quien ejer­ció du­ran­te sie­te años co­mo pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Co­mer­cian­tes, In­dus­triais e Au­tó­no­mos fo­cen­se

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Acia Foz 30 Aniversario -

Va­lo­ra de for­ma po­si­ti­va su ex­pe­rien­cia al fren­te de un co­lec­ti­vo for­ma­do por pro­fe­sio­na­les de di­fe­ren­tes sec­to­res: “Pa­ra min foi un or­gu­llo e un­ha sa­tis­fa­ción. Foi un­ha ex­pe­rien­cia boa e moi en­ri­que­ce­do­ra. Axu­dou­me a ver e a com­pren­der as in­quie­tu­des dos co­mer­cian­tes e hos­ta­lei­ros, xa que moi­tas de­las se me es­ca­pa­ban. Exer­cer es­te car­go per­mí­te­che co­ñe­cer ou­tras reali­da­des coas que con­vi­ves, pe­ro das que non te per­ca­tas, as ne­ce­si­da­des dos dis­tin­tos sec­to­res do co­mer­cio e da hos­ta­le­ría. Foi un­ha ex­pe­rien­cia fran­ca­men­te po­si­ti­va, aín­da que re­qui­re de moi­ta dedicación”. En es­tas tres dé­ca­das, el ACIA fo­cen­se nun­ca se ha de­te­ni­do. Ha si­do un co­lec­ti­vo ac­ti­vo que ha plan­tea­do ini­cia­ti­vas muy va­ria­das a lo lar­go de sus pri­me­ros trein­ta años de vi­da. Ca­da pre­si­den­te y sus res­pec­ti­vas di­rec­ti­vas han de­ja­do su im­pron­ta en la his­to­ria de es­ta aso­cia­ción. Ma­nuel Al­ber­to Fra­ga re­cuer­da cuá­les eran al­gu­nos de los ob­je­ti­vos que per­se­guían du­ran­te su man­da­to: “Or­ga­ni­zar di­ver­sas ini­cia­ti­vas coa idea de amo­sar que os ne­go­cios fan vi­la e pa­ra axu­dar a le­van­tar a mo­ral dos co­mer­cian­tes e hos­ta­lei­ros. O no­so ob­xec­ti­vo foi con­tri­buír a fortalecer, na me­di­da do po­si­ble, á ACIA. Foi­me fácil por­que me subín ao lom­bo dun xi­gan­te, co­mo é Su­so Fernández, quen me pre­ce­deu no car­go. Iso fa­ci­li­tou­me moi­to as cou­sas. Aín­da que hou­bo mo­men­tos de cri­se, co­mo non po­de ser dou­tra ma­nei­ra, sem­pre tra­ta­mos de es­for­zar­nos, de fa­cer­lle com­pren­der aos asociados que as cou­sas cus­tan tra­ba­llo e car­tos”. Fra­ga es­tá sa­tis­fe­cho con la aco­gi­da

“En to­dos es­tes anos hou­bo pro­ble­mas, pe­ro ta­mén se apor­ta­ron gran­des so­lu­cións”

que por aquel en­ton­ces tu­vo la Ru­ta de Ta­pas: “Na­quel mo­men­to era no­vi­do­so. Fo­mos bus­can­do noutras lo­ca­li­da­des es­pa­ño­las que xa ti­ñan ex­pe­rien­cia na or­ga­ni­za­ción des­te ti­po de even­tos pa­ra po­ñe­los en mar­cha en Foz”. Hoy, la Ru­ta de Ta­pas, si­gue sien­do un éxi­to. Otra ex­pe­rien­cia que tam­bién le enor­gu­lle­ce es “o pri­mei­ro bin­go ra­dio­fó­ni­co. Eu creo que foi o pri­mei­ro bin­go des­te es­ti­lo, non co­ñe­zo nin­gún ou­tro sitio on­de se ce­le­bre. E o éxi­to con­ti­núa ago­ra, moi­tos anos des­pois. Foi un­ha das ini­cia­ti­vas po­si­ti­vas”. El ex­pre­si­den­te tam­bién tie­ne pre­sen­tes el sin­fín de sor­teos ce­le­bra­dos. “Acór­do­me can­do sor­tea­ra­mos un co­che. Fa­cia­mos un­ha es­pe­cie de ver­be­na e hou­be­ra un sor­teo mul­ti­tu­di­na­rio. O me­llor foi que o co­che to­cou. ¡Fo­ra to­do un es­pec­tácu­lo! Ta­mén sor­tea­mos via­xes e to­do ti­po de ob­se­quios, tra­tan­do de que a xen­te se ache­ga­ra ao co­mer­cio da vi­la, que ne­ce­si­ta­ba un re­vul­si­vo”. Ma­nuel Al­ber­to Fra­ga no ocul­ta las me­tas que se plan­teó su equi­po: “Bus­car cohe­sión foi un­ha das cou­sas que a di­rec­ti­va que eu pre­si­día era cons­cien­te que ha­bía que lo­grar. Ha­bía moi­tos es­for­zos dis­per­sos e fa­cer cou­sas de for­ma con­xun­ta era fran­ca­men­te ne­ce­sa­rio. Esa con­cien­cia aín­da per­du­ra ho­xe en día. Creo que ne­se sen­ti­do, a no­sa di­rec­ti­va ti­vo un pe­so im­por­tan­te”. Cuan­do mi­ra ha­cia atrás y ana­li­za los avan­ces del co­lec­ti­vo de pro­fe­sio­na­les, el ex­pre­si­den­te no ocul­ta su optimismo: “Fo­ron e son moi­tos anos nos que hou­bo un­ha con­ti­nui­da­de, cos seus al­tos e os seus bai­xos, co­mo non po­día ser dou­tra ma­nei­ra. Hou­bo pro­ble­mas, pe­ro ta­mén se apor­ta­ron gran­des so­lu­cións. Dei­xou­se un pou­so na con­cien­cia do co­mer­cio e da hos­ta­le­ría”.

¿Có­mo re­cuer­da la to­ma del tes­ti­go de Su­so Fernández? “A tran­si­ción en­tre a di­rec­ti­va de Su­so e a no­sa foi tran­qui­la, la­xa e sen pro­ble­mas. Foi un tras­pa­so or­ga­ni­za­ti­vo á ac­tual sen com­pli­ca­cións. En­ten­deu­se o que ha­bía e o que pre­ten­día es­ta no­va di­rec­ti­va, con ou­tros ai­res e no­vas ma­nei­ras de en­ten­der a si­tua­ción”. ¿Qué pro­pues­tas lan­za pa­ra el futuro? “O que re­sis­te, ga­ña. E a his­to­ria da ACIA lo­cal é un­ha his­to­ria de re­sis­ten­cia an­te as dis­tin­tas ad­ver­si­da­des, ano a ano, de xe­ra­ción en xe­ra­ción. Eu desexo que a ACIA re­sis­ta, que si­ga na li­ña na que es­tá fun­cio­nan­do. En cer­to mo­do ato­pa­ron no­vas vías de asis­tir aos co­mer­cian­tes e hos­te­le­iros da vi­la. E ta­mén lo­gra­ron que Foz, me­dian­te di­ver­sas me­di­das e in­ter­ven­cións ur­ba­nís­ti­cas, si­ga sen­do un pun­to de re­fe­ren­cia, de vi­si­ta. Ade­mais, a im­por­tan­te che­ga­da de vi­si­tan­tes que se su­ce­de en tem­pa­das de ve­rán, en Se­ma­na San­ta, no Na­dal…. Fai que Foz si­ga avan­zan­do e ofre­cen­do cou­sas que me­re­cen a pe­na”. Con res­pec­to a las di­fe­ren­tes in­ter­ven­cio­nes de me­jo­ra ur­ba­na aco­me­ti­das en los úl­ti­mos años y to­da­vía en mar­cha, el ex­pre­si­den­te tam­bién opi­na: “É un­ha apos­ta im­por­tan­te, á que eu lle ve­xo futuro, por­que si os par­ques no sécu­lo pa­sa­do fo­ron a ci­vi­li­za­ción do mon­te, as ca­lles peo­nis e os cen­tros co­mer­ciais son a ci­vi­li­za­ción da ci­da­de. É po­si­ti­vo dar­lle á xen­te a po­si­bi­li­da­de de usar e des­fru­tar dun es­pa­zo on­de se po­da com­par­tir, on­de ha­xa se­gu­ri­da­de . Aní­moos a con­ti­nuar por es­ta sen­da. Pen­san­do nos ve­ci­ños de to­do o ano e en que ca­da vez as es­tan­cias da xen­te de fó­ra son máis lon­gas gra­zas a que te­ñen aquí vi­ven­da. Moi­tos des­tes re­si­den­tes xa vi­ven aquí to­do o ano”.

“Lon­ga vi­da á Acia de Foz. O que se ne­ce­si­ta é dedicación, tra­ba­llo e es­for­zo. Creo que a xen­te que ago­ra di­ri­xe es­ta aso­cia­ción es­tao fa­cen­do con moi­ta dig­ni­da­de e su­peran­do eta­pas an­te­rio­res. Ca­da di­rec­ti­va foi po­ñen­do pia­res pa­ra sos­ter a aso­cia­ción e coa di­rec­ti­va ac­tual eses pia­res fo­ron re­for­za­dos e au­men­ta­dos”

En­tre­ga de che­ques de los pre­mios del sor­teo de Foz

Pre­sen­ta­ción de la cam­pa­ña “Foz so­bre rue­das”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.