Ayer fue ho­me­na­jea­do

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Acia Foz 30 Aniversario -

Co­mer­cian­te de los pies a la ca­be­za. Aun­que cur­só es­tu­dios de Ma­gis­te­rio y se for­mó co­mo pro­cu­ra­dor de los tri­bu­na­les, a Su­so Fernández, le ti­ró des­de siem­pre el co­mer­cio. “Meus pais fo­ron moi em­pren­de­do­res to­da a vi­da e iso má­ma­lo des­de neno. Hou­bo que tra­ba­llar moi­to pa­ra saír adian­te, pe­ro non me im­por­tou e creo que me­re­ceu a pe­na”. Ayer, du­ran­te los ac­tos del trein­ta aniver­sa­rio del ACIA (Res­tau­ran­te Ley­ton, 21.30 ho­ras) re­ci­bió un ho­me­na­je es­pe­cial por ser el pri­mer pre­si­den­te del co­lec­ti­vo y por su tra­yec­to­ria pro­fe­sio­nal. Él con­fie­sa que es­te re­co­no­ci­mien­to es mo­ti­vo de or­gu­llo y ha­ce un ba­lan­ce muy po­si­ti­vo del ca­mino an­da­do por la aso­cia­ción de co­mer­cian­tes. “Na­que­la pri­me­ra reunión de cons­ti­tu­ción da ACIA dé­ron­se os pri­mei­ros pa­sos. Va­lo­rou­se a che­ga­da dos cen­tros co­mer­ciais, que da­que­la era un­ha re­vo­lu­ción da prác­ti­ca co­mer­cial. Ha­bía que ir­se pre­pa­ran­do pa­ra afron­tar to­dos os gol­pes e sa­bía­mos que ti­ña que ser co­lec­ti­va­men­te (..) Un dos prin­ci­pais ob­xec­ti­vos xa na­que­la épo­ca foi a pro­mo­ción tu­rís­ti­ca e co­mer­cial de Foz. En pro­mo­ción tu­rís­ti­ca fí­xo­se xa na­que­les anos un­ha labor ex­tra­or­di­na­ria”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.