“Os no­sos co­mer­cian­tes, os no­sos au­tó­no­mos, os no­sos hos­ta­lei­ros, os no­sos in­dus­triais... to­dos fi­xe­ron moi­to por Foz. Moi­tas gra­zas”

El re­gi­dor fo­cen­se des­ta­ca la ayu­da in­con­di­cio­nal de la pa­tro­nal fo­cen­se en to­do ti­po de even­tos de pro­mo­ción co­mer­cial, tu­rís­ti­ca, de­por­ti­va, fes­ti­va y de ocio

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Acia Foz 30 Aniversario -

“Des­de a ACIA pro­mo­veu­se un cam­bio ab­soo­lu­to no que é o con­cep­to de po­bo, so­bre to­do no re­fe­ren­te á pro­mo­ción pro­pia das ac­ti­vi­da­des no mu­ni­ci­pio. Di­fi­cil­men­te po­de­mos ato­par ago­ra mes­mo ou­tra ins­ti­tu­ción que pro­xec­ta­ra tan­to nes­tes 30 úl­ti­mos anos co­mo a ACIA lo­cal, so­bre to­do ten­do en con­ta as di­fi­cul­ta­des de em­pe­zar de ce­ro, nun po­bo non moi co­mer­cial. É obri­ga­do va­lo­rar­lle o seu tra­ba­llo en as­pec­tos pro­mo­cio­nais vin­cu­la­dos ao tu­ris­mo e to­das as ac­ti­vi­da­des de ocio e co­mer­ciais que pu­xe­ron en mar­cha”. El re­gi­dor des­ta­ca del co­lec­ti­vo em­pre­sa­rial que ayu­da y con­tri­bu­ye en to­do, en fies­tas, de­por­te .... “Con es­te equi­po de go­berno, e eu creo que con to­dos os al­cal­des e ta­mén con to­dos os pre­si­den­tes da ACIA saí­ron adian­te moi­tos bos pro­xec­tos. Foi e se­gue sen­do un tra­ba­llo de co­la­bo­ra­ción con­ti­nua. A Fes­ta Nor­man­da, que tan­tos éxi­tos co­llei­ta, foi un pro­du­to máis des­ta gran aso­cia­ción, des­ta im­pli­ca­ción con­xun­ta. Por su­pos­to ta­mén es­tá a Fei­ra Ex­po­si­ción que se ce­le­bra no ve­rán, a Ru­ta de Ta­pas, o Bin­go... A co­la­bo­ra­ción é fun­da­men­tal. A día de ho­xe o CCA ten un­ha sub­ven­ción moi im­por­tan­te por par­te do Con­ce­llo, un­ha sub­ven­ción que ta­mén lle axu­da a dis­por dun xe­ren­te, a ter un­ha xes­tión pro­fe­sio­na­li­za­da”. Cons­cien­te de las ho­ras en­tre­ga­das, el re­gi­dor so­lo tie­ne pa­la­bras de agra­de­ci­mien­to. “A to­dos os que par­ti­ci­pa­ron nas di­rec­ti­vas non po­do máis que dar­lles as gra­zas. A ACIA fi­xo moi­to por Foz, pe­ro non só a ACIA, se­nón os no­sos co­mer­cian­tes, os no­sos au­tó­no­mos, os no­sos hos­ta­lei­ros, os no­sos in­dus­triais... to­dos fi­xe­ron moi­to por Foz. Moi­tas gra­zas. Sem­pre es­ti­ve­ron aí apoian­do to­do can­to se fi­xo nos úl­ti­mos anos. Sim­ple­men­te que­ro dar­lles as gra­zas a to­dos eles por­que sem­pre es­ti­ve­ron aí, im­pli­ca­dos co po­bo...”. Cuan­do se le pre­gun­ta por pro­yec­tos con­jun­tos pen­san­do en el futuro, Jor­ge Cas­ti­ñei­ra ex­pli­ca: “De ca­ra ao futuro hai que se­guir pro­fun­di­zan­do na mo­der­ni­za­ción do nú­cleo ur­bano. Po­des vi­si­tar al­gun­has ca­pi­tais e ci­da­des im­por­tan­tes e es­tán eter­na­men­te en obras, obras que mo­der­ni­zan to­tal­men­te aos po­bos e que os fan atrac­ti­vos. Foz ten un­ha cou­sa moi im­por­tan­te; oro­gra­fi­ca­men­te ten un atrac­ti­vo natural in­cues­tio­na­ble, pe­ro en ter­mos ur­ba­nos ti­ña un con­cep­to bas­tan­te des­or­dea­do, des­or­ga­ni­za­do... Os fo­cen­ses te­ñen que ver que o futuro pa­sa por es­tas dúas obras, po­las re­for­mas das dúas ave­ni­das. Hai que me­llo­rar a mo­bi­li­da­de, a cir­cu­la­ción via­ria, hai que ter a vis­ta aten­ta a rúas co­mo a Rúa do Pilar e a de Cos­ta do Cas­tro, e te­mos un pro­xec­to fei­to moi in­tere­san­te pa­ra a Pra­za Con­de de Fon­tao, que é de mo­der­ni­za­ción do pa­vi­men­to e a uni­fi­ca­ción de to­da a pra­za. O pro­xec­to es­tá xa fei­to e vi­mos de so­li­ci­tar fon­dos do Plan Hur­be e es­pe­ro non tar­dar moi­to tem­po en ter no­ti­cias. Ade­mais da reor­de­na­ción da Pra­za Con­de de Fon­tao, a ACIA ta­mén se im­pli­cou na or­ga­ni­za­ción das te­rra­zas, que foi po­si­ble cun­ha or­de­nan­za. O ac­tual pre­si­den­te da ACIA, José Carlos Pa­leo, foi un co­la­bo­ra­dor máis nes­tes anos fo­ra da po­lí­ti­ca, des­de den­tro do po­bo e to­das as ideas que nos deu fo­ron sem­pre pa­ra me­llo­rar o po­bo. Eu tra­tei­nas coa má­xi­ma con­fian­za, co­mo se me­re­ce un­ha ins­ti­tu­ción co­mo a ACIA”.

“Te­mos un pro­xec­to fei­to moi in­tere­san­te pa­ra a Pra­za Con­de de Fon­tao, que é de mo­der­ni­za­ción do pa­vi­men­to e a uni­fi­ca­ción de to­da a pra­za”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.