¿Que é o GDR Te­rras de Mi­ran­da?

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Portada -

O Gru­po de De­sen­vol­ve­men­to Ru­ral Te­rras de Mi­ran­da é un­ha aso­cia­ción sen áni­mo de lu­cro for­ma­da por un con­xun­to equi­li­bra­do e re­pre­sen­ta­ti­vo de axen­tes lo­cais, pú­bli­cos e pri­va­dos dos di­fe­ren­tes sec­to­res so­cio­eco­nó­mi­cos, cu­xo ob­xec­to é pro­mo­ver e sos­ter o des­en­ro­lo lo­cal/ru­ral no seu ám­bi­to de ac­tua­ción: Al­foz, Ba­rrei­ros, Bu­re­la, Cer­vo, Foz, Lou­ren­zá, Mon­do­ñe­do, Ou­rol, O Va­la­dou­ro, O Vi­ce­do, Ri­ba­deo, Tra­ba­da, Vi­vei­ro e Xo­ve. En­ti­da­de co­la­bo­ra­do­ra de Aga­der (Axen­cia Ga­le­ga de De­sen­vol­ve­men­to Ru­ral) na xes­tión da me­di­da Leader de Ga­li­cia 2014-2020.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.