Ti­pos de pro­xec­tos e be­ne­fi­cia­rios

Se­rán sub­ven­cio­na­bles os pro­xec­tos que te­ñan en­ca­dra­men­to na es­tra­te­xia de de­sen­vol­ve­men­to lo­cal do GDR, de for­ma que res­pon­dan ás prio­ri­da­des e aos ob­xec­ti­vos es­pe­ci­fi­ca­men­te re­co­lli­dos na es­tra­te­xia

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

PRO­XEC­TOS PRODUTIVOS

Os que su­po­ñan a rea­li­za­ción dun­ha ac­ti­vi­da­de eco­nó­mi­ca con fin lu­cra­ti­vo ten­den­tes á pro­du­ción de bens e/ou ser­vi­zos e que su­po­ñan un­ha crea­ción e/ou man­te­men­to do ni­vel de em­pre­go.

PRO­XEC­TOS NON PRODUTIVOS

Os que te­ñan un in­tere­se pú­bli­co ou co­lec­ti­vo e non su­po­ñan o ini­cio ou de­sen­vol­ve­men­to dun­ha ac­ti­vi­da­de eco­nó­mi­ca con fi­na­li­da­de lu­cra­ti­va.

BE­NE­FI­CIA­RIOS

Con ca­rác­ter xe­ral po­de­rán ser be­ne­fi­cia­rios das axu­das:

● As per­soas fí­si­cas ou xu­rí­di­cas de ca­rác­ter pri­va­do

● As en­ti­da­des pú­bli­cas de ca­rác­ter lo­cal ou co­mar­cal: con­ce­llos, man­co­mu­ni­da­des, con­sor­cios e en­ti­da­des de­pen­den­tes das an­te­rio­res.

● As co­mu­ni­da­des de mon­tes ve­ci­ñais en man co­mún e as súas man­co­mu­ni­da­des.

Non po­de­rán ser be­ne­fi­cia­rias as agru­pa­cións de per­soas xu­rí­di­cas, as co­mu­ni­da­des de bens ou cal­que­ra ou­tro ti­po de uni­da­de que ca­re­za de per­so­na­li­da­de xu­rí­di­ca pro­pia.

OS BE­NE­FI­CIA­RIOS DE­BE­RÁN CUM­PRIR OS SE­GUIN­TES RE­QUI­SI­TOS

● Cum­prir os re­qui­si­tos de PEME, agás as en­ti­da­des pú­bli­cas de ca­rác­ter lo­cal, así co­mo os be­ne­fi­cia­rios das axu­das a pro­xec­tos non produtivos

● Es­tar ao co­rren­te das obri­gas tri­bu­ta­rias e coa Se­gu­ri­da­de So­cial.

● Non es­tar in­cur­so en nin­gún dos su­pos­tos pre­vis­tos nos pá­rra­fos 2 e 3 do ar­ti­go 10 da Lei de Sub­ven­cións de Ga­li­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.