Os pro­xec­tos de­be­rán cum­prir os se­guin­tes re­qui­si­tos

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

1. Es­tar lo­ca­li­za­dos no ám­bi­to te­rri­to­rial de apli­ca­ción da Es­tra­te­xia de de­sen­vol­ve­men­to lo­cal do GDR.

2. Ser via­bles téc­ni­ca, eco­nó­mi­ca e fi­nan­cei­ra­men­te, pa­ra pro­xec­tos de na­tu­re­za pro­du­ti­va e téc­ni­ca e fi­nan­cei­ra­men­te pa­ra os non produtivos.

3. Axus­ta­ran­se á nor­ma­ti­va sec­to­rial que re­sul­te de apli­ca­ción pa­ra ca­da ti­po de pro­xec­to.

4. Non es­tar ini­cia­dos na da­ta de pre­sen­ta­ción da so­li­ci­tu­de de axu­da.

5. Ser fi­na­lis­tas, é di­cir, que á da­ta da xus­ti­fi­ca­ción fi­nal dos in­ves­ti­men­tos ou gas­tos sub­ven­cio­na­dos cum­pran os ob­xec­ti­vos é fun­cións pa­ra os que fo­ron apro­ba­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.