Pro­xec­tos non produtivos de en­ti­da­des pri­va­das que

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

CREA­CIÓN DE PIS­TA MUL­TI­DE­POR­TE CU­BER­TA NO CENTRO DE DÍA DE ME­NO­RES SAN ANÍ­BAL DE BU­RE­LA

Trá­ta­se da ins­ta­la­ción dun­ha pis­ta mul­ti­de­por­te pa­ra pres­tar ser­vi­zo ao centro de día de me­no­res San Aní­bal de Bu­re­la. Es­te é o úni­co centro de día que exis­te na Ma­ri­ña Lu­cen­se do sis­te­ma de pro­tec­ción de me­no­res da Xun­ta de Ga­li­cia.

Os be­ne­fi­cia­rios des­te pro­xec­to son de for­ma di­rec­ta os ne­nos, ne­nas, xo­ves e ado­les­cen­tes usua­rios do centro de día de me­no­res, uns 40 usua­rios anuais, e de for­ma in­di­rec­ta, as súas fa­mi­lias, xa que nos per­mi­ti­rá fa­cer ac­ti­vi­da­des nas que es­tas par­ti­ci­pen, cun cálcu­lo dou­tros 120 be­ne­fi­cia­rios, in­di­rec­tos anuais. No mo­men­to de con­tar con es­ta no­va ins­ta­la­ción am­plia­ra­se a car­tei­ra de ser­vi­zos que ofre­ce o centro de día de me­no­res ao po­der ofer­tar ac­ti­vi­da­des lú­di­co-de­por­ti­vas de for­ma re­gra­da.

O ac­ce­so se­rá res­trin­xi­do pa­ra os usua­rios do cen­tros San Aní­bal, as súas fa­mi­lias e aque­las fa­mi­lias que se poi­dan or­ga­ni­zar, ben di­rec­ta­men­te po­lo centro ou por en­ti­da­des que co­la­bo­ren ha­bi­tual­men­te co mes­mo, Con­ce­llo, Xun­ta, etc.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Pro­mo­tor do pro­xec­to:

Bu­re­la

Fi­llas do Di­vino Ce­lo- Ro­ga­cio­nis­tas 78.882,02€ 82,89% 65.385,31€

Or­za­men­to acep­ta­do: Por­cen­ta­xe de axu­da: Im­por­te da axu­da:

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.