L18-1920-01-067.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

SER­VI­ZOS DE EN­XE­ÑE­RÍA DE TELECOMUNICACIÓNS

O pro­xec­to que se vai desen­vol­ver abar­ca di­ver­sas ac­ti­vi­da­des re­la­cio­na­das co mun­do das telecomunicacións, fi­bra óp­ti­ca e ins­ta­la­cións. Al­gun­has das ac­ti­vi­da­des a rea­li­zar se­rían: a ela­bo­ra­ción de es­tu­dios de emi­sións ra­dio­eléc­tri­cas das es­ta­cións de te­le­fo­nía mó­bil, me­dian­te as ca­les se com­pro­ba que as emi­sións pro­du­ci­das po­los equi­pos dos dis­tin­tos ope­ra­do­res cum­pran os ni­veis in­di­ca­dos po­la nor­ma­ti­va vi­xen­te e non su­po­ñen un ris­co pa­ra a saú­de da po­boa­ción. A xes­tión des­tes es­tu­dos rea­lí­za­se de for­ma to­tal­men­te di­xi­ta­li­za­da e te­le­má­ti­ca con­tri­buín­do ao coida­do do me­dio am­bien­te, pro­xec­tos téc­ni­cos, cer­ti­fi­ca­cións de ins­ta­la­cións e re­vi­sión de do­cu­men­ta­ción e fe­rra­men­tas dos ope­ra­do­res, sem­pre en for­ma­to di­xi­tal, pla­ni­me­trías, cer­ti­fi­ca­cións subs­ti­tu­ti­vas da ins­pec­ción pre­via (PCS), vi­si­tas téc­ni­cas pa­ra com­pro­bar que to­do es­tá co­rrec­ta­men­te ins­ta­la­do, é di­cir, que as es­ta­cións non es­tán gas­tan­do máis re­cur­sos dos ne­ce­sa­rios (ener­xía eléc­tri­ca, ra­dia­cións en ex­ce­so), re­plan­teos, me­di­cións, deseño e xes­tión de fe­rra­men­tas de fi­bra óp­ti­ca, in­fraes­tru­tu­ras co­múns de telecomunicacións (ICT), cer­ti­fi­ca­cións de efi­cien­cia ener­xé­ti­ca dos edi­fi­cios pa­ra con­tri­buír ao afo­rro do con­su­mo ener­xé­ti­co e to­dos aque­les tra­ba­llos re­la­cio­na­dos coa en­xe­ñe­ría e que po­dan ser asu­mi­dos po­la em­pre­sa. Os ob­xec­ti­vos pre­vis­tos:

• Crear un­ha em­pre­sa in­no­va­do­ra nun con­ce­llo ru­ral, dan­do res­pos­ta a un­ha ne­ce­si­da­de non cu­ber­ta non só a ni­vel mu­ni­ci­pal ou co­mar­cal, se­nón a ni­vel na­cio­nal.

• Crea­ción dun­ha em­pre­sa me­dioam­bien­tal que ten co­mo prin­ci­pal mi­sión ve­lar po­lo con­trol dos efec­tos adversos da tec­no­lo­xía.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Pro­mo­tor do pro­xec­to:

Xo­ve

Ig­tel Ser­vi­zos de En­xe­ñe­ría,S.L.L 7.212,03 € 50% 3.606,01€

Or­za­men­to acep­ta­do: Por­cen­ta­xe de axu­da: Im­por­te da axu­da:

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.