L18-1920-01-083.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

CENTRO DE RES­TAU­RA­CIÓN E CON­SER­VA­CIÓN DE BENS CUL­TU­RAIS “MUI­ÑO AMANDINO”

O Centro de con­ser­va­ción e res­tau­ra­ción de bens cul­tu­rais “Mui­ño Amandino” di­ri­xe a súa ac­ti­vi­da­de ca­ra á pro­tec­ción do pa­tri­mo­nio his­tó­ri­coar­tís­ti­co do Con­ce­llo. Es­te Centro ten co­mo mi­sión a ela­bo­ra­ción de tra­ba­llos de con­ser­va­ción e de res­tau­ra­ción, o de­sen­vol­ve­men­to dun plan de for­ma­ción en ma­te­ria de res­tau­ra­ción e con­ser­va­ción e do pro­gra­ma de in­no­va­ción e no­vas tec­no­lo­xías apli­ca­ble á con­ser­va­ción e res­tau­ra­ción de bens cul­tu­rais.

Ob­xec­ti­vos Xe­rais: Reha­bi­li­ta­ción da zo­na da Pa­llei­ra do “Mui­ño Amandino”, Deseño e exe­cu­ción dun plan de for­ma­ción in­te­gral en ma­te­ria de con­ser­va­ción e res­tau­ra­ción de bens cul­tu­rais e deseño e exe­cu­ción dun pro­gra­ma de in­no­va­ción e no­vas tec­no­lo­xías apli­ca­ble á con­ser­va­ción e á res­tau­ra­ción de bens cul­tu­rais. As li­ñas de ac­tua­ción se­rían as se­guin­tes: Es­tu­diar e pro­mo­ver a reha­bi­li­ta­ción e a con­ser­va­ción dos bens cul­tu­rais do Con­ce­llo; mo­bi­li­zar e coor­di­nar ex­pe­rien­cias pa­ra abor­dar pro­ble­mas crí­ti­cos de con­ser­va­ción e reha­bi­li­ta­ción e pro­por­cio­nar fe­rra­men­tas de for­ma­ción e in­no­va­ción en aras de for­ta­le­cer a co­mu­ni­da­de pro­fe­sio­nal aso­cia­da ao centro.

O plan de for­ma­ción es­ta­rá di­ri­xi­do a co­lec­ti­vos pro­fe­sio­nais (Car­pin­tei­ros, al­ba­neis, téc­ni­cos au­xi­lia­res, ar­qui­tec­tos, de­co­ra­do­res, ect...) Ti­po­lo­xía das ac­cións for­ma­ti­vas a desen­vol­ver nes­te centro: 1.- Sis­te­mas de en­si­nan­za: pre­sen­cial, a dis­tan­cia (E-lear­ning) e mix­ta (B-Lear­ning) e 2.- ta­lle­res e ac­cións for­ma­ti­vas no ma­te­rial de res­tau­ra­ción e con­ser­va­ción: for­ma­ción de for­ma­do­res, for­ma­ción en ma­te­ria de res­tau­ra­ción e con­ser­va­ción de bens cul­tu­rais e for­ma­ción na apli­ca­ción das no­vas tec­no­lo­xías ao mar­co da res­tau­ra­ción e con­ser­va­ción (Ha­be­rá no Centro un la­bo­ra­to­rio de ex­pe­ri­men­ta­ción tec­no­ló­xi­ca)

O prin­ci­pal mar­co te­má­ti­co for­ma­ti­vo son os di­fe­ren­tes ti­pos de in­ter­ven­cións de con­ser­va­ción e res­tau­ra­ción dos bens cul­tu­rais. Por es­te mo­ti­vo, os ta­lle­res e ac­cións for­ma­ti­vas pre­vis­tas pre­sen­tes co­mo ma­te­rias de ob­xec­to de es­tu­do son: 1.- A Con­ser­va­ción pre­ven­ti­va e 2.- A res­tau­ra­ción ar­qui­tec­tó­ni­ca, de es­cul­tu­ra, de pin­tu­ra, de pa­tri­mo­nio ar­queo­ló­xi­co e ar­tes de­co­ra­ti­vas, de tex­ti­les, de li­bros, do­cu­men­tos e obra gráfica. O pro­gra­ma for­ma­ti­vo a des­en­ro­lar es­tá ba­sea­do no uso e apli­ca­ción das téc­ni­cas ar­te­sa­nais e as no­vas téc­ni­cas de­ri­va­das da in­clu­sión das tec­no­lo­xías da in­for­ma­ción e da co­mu­ni­ca­ción (TIC).

Lu­gar de ubi­ca­ción: Pro­mo­tor do pro­xec­to:

Mon­do­ñe­do

Con­ce­llo de Mon­do­ñe­do 58.368,75€ 90% 52.531,87€

Or­za­men­to acep­ta­do: Por­cen­ta­xe de axu­da: Im­por­te da axu­da:

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.