L18-1920-01-071.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

ACON­DI­CIO­NA­MEN­TO DA AN­TI­GA VI­VEN­DA DO DIRECTOR DO CO­LE­XIO PA­RA CENTRO DE FOR­MA­CIÓN

O plan de acon­di­cio­na­men­to da an­ti­ga vi­ven­da do director pa­ra centro de for­ma­ción deseña­do po­lo Con­ce­llo de Xo­ve é un pro­xec­to de ca­rác­ter non pro­du­ti­vo, que ten co­mo ob­xec­ti­vos:

1. Am­plia­ción das in­fraes­tru­tu­ras pú­bli­cas me­dian­te o acon­di­cio­na­men­to dun es­pa­zo que fo­ra vi­ven­da do director do co­le­xio pú­bli­co de Xo­ve, co­mo es­pa­zo des­ti­na­do á rea­li­za­ción de to­do ti­po de ac­ti­vi­da­des de for­ma­ción.

Un to­tal de 366 per­soas se ano­tan ca­da ano pa­ra asis­tir aos cur­sos que o Con­ce­llo or­ga­ni­za, es­ta ci­fra sen con­tar aque­les cur­sos de for­ma­ción que se ofre­cen con ca­rác­ter va­ria­ble, es­po­ra­di­ca­men­te. Ca­be des­ta­car que es­ta for­ma­ción es­tá prin­ci­pal­men­te orien­ta­da a gru­pos so­ciais máis des­fa­vo­re­ci­dos: per­soas maio­res, mu­lle­res, desem­pre­ga­dos, mo­zas e mo­zos. To­da es­ta de­man­da e os re­du­ci­dos lo­cais dos que dis­po­ñen tan­to na OMIX co­ma no Con­ce­llo, obrí­gaos a or­ga­ni­zar nu­me­ro­sas quen­das pa­ra dis­tri­buír ás alum­nas e alum­nos en di­fe­ren­tes ho­ra­rios. A am­plia­ción de in­fraes­tru­tu­ras pa­ra dar res­pos­ta a es­ta gran­de de­man­da é o prin­ci­pal ob­xec­ti­vo do pro­xec­to: Plan de acon­di­cio­na­men­to da an­ti­ga vi­ven­da do director pa­ra centro de for­ma­ción.

2. Ade­mais pre­ten­den es­ta­ble­cer si­ner­xias coa Aso­cia­ción Cul­tu­ral e De­por­ti­va Xo­ve, pa­ra que po­dan me­llo­rar e au­men­tar a súa ofer­ta for­ma­ti­va, po­ñen­do á súa dis­po­si­ción un maior es­pa­zo pa­ra es­te fin. Es­ta aso­cia­ción cul­tu­ral é a máis ac­ti­va so­cial­men­te tan­to den­tro do mu­ni­ci­pio de Xo­ve co­ma dou­tros mu­ni­ci­pios ve­ci­ños, con máis ofer­ta for­ma­ti­va e in­for­ma­ti­va.

As des­ti­na­ta­rias e des­ti­na­ta­rios do pro­xec­to son o pú­bli­co en xe­ral, to­dos aque­les de­man­dan­tes de for­ma­ción e ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais tan­to do Con­ce­llo de Xo­ve co­mo as or­ga­ni­za­das po­la Aso­cia­ción Cul­tu­ral e De­por­ti­va Xo­ve, coa que se es­ta­ble­ce un con­ve­nio de co­la­bo­ra­ción.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Pro­mo­tor do pro­xec­to:

de Xo­ve

47.310,63€

Xo­ve Con­ce­llo

Or­za­men­to acep­ta­do: Por­cen­ta­xe de axu­da: Im­por­te da axu­da:

76.386,70€ 89,56% 68.411,93€ (Axu­da con­ce­di­da par­cial­men­te ao non ha­ber fon­dos su­fi­cien­tes pa­ra fi­nan­cia­la in­te­gra­men­te)

Im­por­te da axu­da con­ce­di­da:

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.