Pro­xec­tos rea­li­za­dos po­lo GDR pa­ra por en va­lor pro­du­tos agroa­li­men­ta­rios e de for­ma­ción

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

En­tre os pro­xec­tos que se es­tán rea­li­zan­do po­lo GDR nes­ta con­vo­ca­to­ria 2018-2019, po­den des­ta­car­se dous: o pro­xec­to de ani­ma­ción “Va­lo­ri­za­ción dos pro­du­tos agroa­li­men­ta­rios a tra­vés do sec­tor tu­rís­ti­co” e o Cur­so de ma­ni­pu­la­dor/apli­ca­dor de pro­du­tos fi­to­sa­ni­ta­rios (ni­vel bá­si­co)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.