O pro­xec­to “Va­lo­ri­za­ción dos pro­du­tos agroa­li­men­ta­rios a tra­vés do sec­tor tu­rís­ti­co”

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial2 - - Noticias -

Es­te pro­xec­to é a con­ti­nui­da­de do rea­li­za­do o ano pa­sa­do (na con­vo­ca­to­ria 2017-2018) do que saí­ron un­ha se­rie de ru­tas ex­pe­rien­ciais au­to­guia­das arre­dor dos re­cur­sos do te­rri­to­rio e que po­den con­sul­tar­se na pá­xi­na web da aso­cia­ción www.te­rras­de­mi­ran­da.org, con­cre­ta­men­te 10, coas se­guin­tes te­má­ti­cas: a moen­da, a hor­ta, o gan­do, o bos­que, o ma­ris­co, o pei­xe de mar, a ca­za e a pes­ca, os do­ces, me­nú Cun­quei­ro e pe­re­grino do Ca­mi­ño Nor­te, nas mes­mas se­gun­do a te­má­ti­ca in­for­ma do que ver, que fa­cer, on­de co­mer e on­de dur­mir. O pro­xec­to des­te ano tra­ta de fo­men­tar a me­llo­ra da com­pe­ti­ti­vi­da­de do te­ci­do em­pre­sa­rial así co­mo a xe­ra­ción de si­ner­xias que re­dun­den en ex­pe­rien­cias pa­que­ti­za­das. Hai un to­tal de 74 em­pre­sas ad­he­ri­das en­tre pro­du­to­res, ar­te­sáns e res­to de em­pre­sas do sec­tor tu­rís­ti­co.

Pa­ra a me­llo­ra da com­pe­ti­ti­vi­da­de rea­li­za­ran­se va­rios obra­doi­ros: obra­doi­ros de net­wor­king pa­ra a xe­ra­ción de si­ner­xias e obra­doi­ros de Mar­ke­ting On­li­ne, así mes­mo as em­pre­sas par­ti­ci­pan­tes re­ci­bi­rán un ase­so­ra­men­to téc­ni­co in­di­vi­dual e co­lec­ti­vo so­bre a pa­que­ti­za­ción, to­do isto per­se­gue me­llo­rar o po­ten­cial pa­ra a comercialización dos pro­du­tos e ser­vi­zos do te­rri­to­rio.

Por úl­ti­mo, rea­li­za­ran­se ta­re­fas de co­mu­ni­ca­ción e pro­mo­ción on­li­ne, cen­tra­das prin­ci­pal­men­te na pá­xi­na web e nas re­des so­ciais.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.