Há­bi­les in­te­rro­ga­to­rios

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . EN GALEGO - TEXTO: DIE­GO AMEIXEIRAS

Le­va ra­zón Fran­cis­co Xa­vier Re­don­do can­do sos­tén que o acró­ni­mo TOP (Tri­bu­nal de Or­den Pú­bli­co) ape­nas lles di na­da aos na­ci­dos en de­mo­cra­cia. Esa lei na­tu­ral que é o pa­so do tem­po ser­ve para ex­pli­car ca­se to­do. Pe­ro se­ria­mos in­xe­nuos se non ti­vé­se­mos en con­ta que a Tran­si­ción, cos seus es­pa­zos de som­bra, er­gueu al­gúns mu­ros na me­mo­ria que aín­da non dei­xan ver o bos­que.

O TOP con­for­mou­se co­mo un­ha xu­ris­di­ción es­pe­cial que bo­tou a an­dar en 1964, en ple­na ce­le­bra­ción dos 25 años de paz im­pul­sa­dos por Fra­ga, e ata xa­nei­ro de 1977 exer­ceu a ta­re­fa de per­se­cu­ción e re­pre­sión de delitos po­lí­ti­cos que pro­cu­ra­ban «sub­ver­tir los prin­ci­pios bá­si­cos del Es­ta­do o sem­brar la zo­zo­bra en la con­cien­cia na­cio­nal». Os eu­fe­mis­mos po­li­ciais que ago­cha­ban tor­tu­ras dei­xa­ron para a pos­te­ri­da­de un­ha ex­pre­sión tris­te­men­te evo­ca­do­ra na loi­ta an­ti­fran­quis­ta: «Há­bi­les in­te­rro­ga­to­rios».

A Pe­dro Or­dás de la Fuen­te, fe­rro­via­rio co­ru­ñés, to­cou­lle ser o pri­mei­ro ga­le­go xul­ga­do e con­de­na­do po­lo tri­bu­nal, en xu­ño de 1964. O de­rra­dei­ro posto na lis­ta co­rres­pon­deu­lle a un la­bre­go da La­ra­cha, Jo­sé Ca­rri­llo Re­bón, que ren­deu con­tas an­te a xus­ti­za en no­vem­bro de 1976. Re­don­do ci­ta co­mo re­fe­ren­cia ca­pi­tal un­ha obra es­cri­ta po­lo an­ti­go ma­xis­tra­do Juan Jo­sé del Águi­la To­rres, El TOP: la re­pre­sión de la li­ber­tad (1963-1977), au­sen­te do mer­ca­do edi­to­rial ao pou­co de saír do pre­lo, no 2001, por «pro­ble­mas de al­ma­ce­na­xe». Ás ve­ces o pa­so do tem­po ex­pli­ca me­nos am­ne­sias das que pen­sa­mos.

ARELAS DE LIBERDADE NA GALIZA AU­TOR FRAN­CIS­CO XA­VIER RE­DON­DO EDI­TO­RIAL LAIOVENTO 236 PÁXINAS 16,90 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.