A se­ño­ra que es­cri­biu “Anag­nó­ri­se”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . EN GALEGO -

Gar­do na me­mo­ria a lec­tu­ra de Anag­nó­ri­se, aque­la com­pli­ca­da no­ve­la á que ti­ve­mos que en­fron­tar­nos uns ra­pa­ces a fi­nais dos oi­ten­ta. En reali­da­de, as com­ple­xi­da­des for­mais pa­ra un lector no­vo, que non eran tan­tas, com­pen­sá­ban­se po­lo in­tere­se que es­per­ta­ba un­ha tra­ma pro­me­te­do­ra. A his­to­ria de María Vic­to­ria Mo­reno era un­ha road-movie con pro­ta­go­nis­ta ado­les­cen­te, mu­ller ma­du­ra e cin­co pa­que­tes de ha­xix, un­ha com­bi­na­ción que da­que­la anun­cia­ba un­ha su­xes­ti­va in­mer­sión no prohi­bi­do. Trin­ta anos des­pois de tan­tas an­sie­da­des, a es­cri­to­ra que nos con­tou a via­xe de Xu­lia e Ni­co­lau pro­ta­go­ni­za es­te Día das Le­tras, da­ta que vén sem­pre acom­pa­ña­da de di­fe­ren­tes apro­xi­ma­cións bio­grá­fi­cas ao re­dor da fi­gu­ra ho­me­na­xea­da. En Se­men­ta­do­ra de fu­tu­ro, Isa­bel So­to e Xa­vier Se­nín de­bu­xan un fer­mo­so re­tra­to vi­tal des­ta mu­ller es­tre­me­ña que un día de­ci­diu adop­tar o ga­le­go co­mo idio­ma li­te­ra­rio, xa ins­ta­la­da aquí co­mo pro­fe­so­ra de ins­ti­tu­to, e po­ñer­nos un es­pe­llo dian­te coas súas agu­das con­si­de­ra­cións lin­güís­ti­cas, to­das de tris­te ac­tua­li­da­de.

Moi­to lle de­be­mos a esa xe­ra­ción que abriu tan­tos ca­mi­ños can­do a au­to­no­mía pro­pu­ña un­ha es­pe­ran­za cul­tu­ral ho­xe es­tra­ga­da.

Pa­ra quen a im­pre­sión de María Vic­to­ria que­dou en­ca­lla­da na­que­la exi­to­sa aven­tu­ra ado­les­cen­te, es­tas pá­xi­nas ser­ven pa­ra co­ñe­ce­la (ou des­cu­bri­la) nun­ha di­men­sión que en­gran­de­ce a súa fi­gu­ra pio­nei­ra. Ta­mén pa­ra so­bre­voar un­ha con­for­ta­ble nos­tal­xia por esas lec­tu­ras, co­mo Anag­nó­ri­se, que nos abri­ron os ollos ao mun­do.

RA­MÓN LEI­RO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.