La miel en­tra en las me­jo­res car­tas

Va­rios res­tau­ran­tes ga­lle­gos pro­po­nen pla­tos con es­te tra­di­cio­nal pro­duc­to

La Voz de Galicia (A Coruña) - Gastronomia y Vinos - - Portada - TEX­TO J. GÓMEZ FO­TOS XOÁN A. SOLER

La miel «aman­sa os sa­bo­res máis for­tes e amar­gos», di­ce Xosé Ma­nuel Du­rán, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Pro­duc­to­res Eco­ló­xi­cos de Ga­li­cia, que pro­mo­cio­nan su uso en la co­ci­na. Cris­ti­na Vázquez y Eloy Can­ce­la la usan ha­ce años y con­fir­man que ofre­ce un con­tra­pun­to con enor­mes po­si­bi­li­da­des, pa­ra pos­tres y otros pla­tos.

«O mel le­va a pen­sar en do­ce; po­rén, ta­mén fun­cio­na con car­nes, pei­xes ou en­sa­la­das, é un com­ple­men­to sau­da­ble que com­bi­na ben», afir­ma Cris­ti­na. «Se usas azu­cre en­va­sa­do vas con­se­guir un­ha maior uni­for­mi­da­de. O mel po­de non ser tan do­ce, e ofre­ce me­nos es­ta­bi­li­da­de, aín­da que ten a vantaxe de que axu­da a evi­tar o azu­cre e dá eses pun­tos es­pe­ciais que tan­to se apre­cian en cer­tos pra­tos», sos­tie­ne Eloy.

Es­tos dos pro­fe­sio­na­les apro­ve­chan bien la miel. Las car­tas de sus res­tau­ran­tes, A Ala­ce­na de Cris y A Hor­ta do Obra­doi­ro, in­clu­yen pla­tos con es­te ali­men­to: Eloy y su so­cio Qui­que Pi­ñei­ro des­ta­can ade­más la «Ore­lla de por­co agri­do­ce, un pra­to ela­bo­ra­do nun­ha ba­se de mel, con soia, zu­me de li­món, vi­na­gre de ma­zá e go­tas de sal­sa pe­rrins», o cos­ti­lla con sal­sa de miel con whisky; y «es­pu­ma de ma­zá con mel de eu­ca­lip­to» de pos­tre. Cris­ti­na ofre­ce en el me­nú «un­ha en­sa­la­da con ba­ca­llau, la­ran­xa, amén­doas e ali­ño de mel e mos­ta­za», o «io­gur eco­ló­xi­co con mel pa­ra a so­bre­me­sa». Son pla­tos que «cha­man moi­to a aten­ción, so­bre to­do dun­ha clien­te­la que de­man­da ex­pe­ri­men­tar sa­bo­res di­fe­ren­tes, e pro­bar cou­sas no­vas», se­ña­la Cris­ti­na.

Ade­más, «pa­ra usar na co­ci­ña non é moi­to máis ca­ro que o azu­cre, e os me­les ga­le­gos son moi in­tere­san­tes, pois per­mi­ten con­se­guir ma­ti­ces di­fe­ren­tes, que os fai que se­xan úni­cos», di­ce Eloy, quien ade­más de co­ci­ne­ro com­par­te una ex­plo­ta­ción de api­cul­tu­ra en Ba­rro. Cris­ti­na se fa­mi­lia­ri­zó con las abe­jas des­de pe­que­ña en las col­me­nas de su fa­mi­lia, en Chan­ta­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.