En­tre­vis­ta a Su­sa­na Ló­pez Abe­lla

«A maior das preo­cu­pa­cións é que fa­lle o sis­te­ma» de apoio ás ví­ti­mas

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PORTADA - TA­MA­RA MON­TE­RO

As ci­fras da vio­len­cia con­tra as mu­lle­res me­dra­ron en Ga­li­cia no úl­ti­mo ano, cun 22 % máis de de­nun­cias. Ex­plí­cao a se­cre­ta­ria xe­ral de Igual­da­de, Su­sa­na Ló­pez Abe­lla (Chan­ta­da, 1967) que cre que a for­ma­ción e sen­si­bi­li­za­ción da so­cie­da­de é vi­tal.

—Ese au­men­to te­rá un­ha aná­li­se po­si­ti­va e un­ha ne­ga­ti­va.

—É ver­da­de que é un­ha ci­fra alar­man­te, pe­ro den­de as ins­ti­tu­cións le­va­mos anos pe­din­do que as mu­lle­res de­nun­cien para po­der ac­tuar. Hai máis mu­lle­res que usan os no­sos re­cur­sos e po­lo tan­to máis mu­lle­res pro­te­xi­das. In­ten­ta­mos tra­ba­llar con elas en to­dos os ám­bi­tos: psi­co­ló­xi­co, por su­pos­to de aco­lle­men­to e con axu­das pe­rió­di­cas. Ta­mén pu­xe­mos en mar­cha no 2016 o pro­gra­ma de in­ser­ción la­bo­ral para mu­lle­res ví­ti­mas, 500 mu­lle­res participaron nes­te pro­gra­ma, cun­ha in­ser­ción la­bo­ral de 81 mu­lle­res.

—Jes­si­ca mo­rreu en El­da ti­ro­tea­da po­lo seu ma­ri­do. De­nun­cia­ra va­rias ve­ces. ¿O sis­te­ma fun­cio­na?

—Es­ta­mos tra­ba­llan­do en va­rias li­ñas para que es­te ti­po de cou­sas non acon­te­zan. No ob- ser­va­to­rio au­to­nó­mi­co tra­ba­lla­mos nun pro­to­co­lo de coor­di­na­ción. Hou­bo un gru­po de tra­ba­llo que era a voz das ví­ti­mas e de aí sa­ca­mos moi­tí­si­mas ac­cións, por­que moi­tas mu­lle­res ví­ti­mas nos con­ta­ban can­do e en que mo­men­to se sen­ti­ron re­vi­ti­mi­za­das ou vi­ti­mi­za­das ta­mén po­lo sis­te­ma. Iso é o que que­re­mos pu­lir e evi­tar. Ta­mén no pac­to de es­ta­do es­ta é a maior das preo­cu­pa­cións, que fa­lle o sis­te­ma. Is­to é tre­men­do, un dra­ma. Pe­ro ta­mén hai que ver que no 75 % dos ca­sos que as mu­lle­res de­nun­cian, saen da vio­len­cia de xé­ne­ro.

—Ese pac­to, ¿é su­fi­cien­te?

—Creo que foi un pa­so im­por­tan­tí­si­mo. Hai que di­cir ta­mén, e sen caer na com­pra­cen­cia nin moi­to me­nos, que so­mos o país con di­fe­ren­za que te­mos avan­za­do máis e so­mos un re­fe­ren­te para o res­to dos es­ta­dos mem­bros da UE. Is­to para min foi un fi­to his­tó­ri­co.

—¿Hai que cen­trar­se en fa­cer ver á so­cie­da­de que é o seu pro­ble­ma?

—To­tal­men­te. De­ci­di­mos po­ñer en mar­cha un­ha cam­pa­ña para a ve­ci­ñan­za, para as aso­cia­cións e as co­mu­ni­da­des de ve­ci­ños. Edi­ta­mos 35.000 tríp­ti­cos nos que se dÁ in­for­ma­ción so­bre que é a vio­len­cia de xé­ne­ro, ca­les son os pri­mei­ros si­nais e co­mo un ve­ci­ño po­de axu­dar. Es­tá ten­do moi boa aco­lli­da. É vi­tal, por­que o fo­co non se po­de po­ñer na mu­ller mal­tra­ta­da, o fo­co hai que po­ñe­lo na so­cie­da­de. Is­to é un pro­ble­ma que nos ra­cha co­mo so­cie­da­de, de­be­mos ac­tuar, non po­de­mos ser cóm­pli­ces.

—¿Ga­li­cia é un­ha so­cie­da­de es­pe­cial­men­te ma­chis­ta?

—Non creo que se­xa máis ma­chis­ta que o que po­de ser Ca­ta­lu­ña, Ex­tre­ma­du­ra, Can­ta­bria, As­tu­rias... Creo que te­mos un pro­ble­ma gra­ve, aín­da exis­ten na no­sa so­cie­da­de moi­tos es­te­reo­ti­pos ma­chis­tas que te­mos que se­guir des­mon­tan­do. Es­ta­mos me­llor que hai anos, pe­ro te­mos que se­guir per­sis­tin­do.

—¿Axu­da que saian á luz ca­sos co­mo os de Hollywood?

—Creo que é moi bo. É bo con­ta­lo e is­to vai axu­dar a que as ra­pa­zas e os ra­pa­ces. É im­por­tan­te dar­lles ins­tru­men­tos e em­po­de­rar ás ne­nas.

—¿To­do is­to de­mos­tra que so­mos un­ha so­cie­da­de pro­fun­da­men­te cí­ni­ca?

—Creo que nos fal­tan ins­tru­men­tos crí­ti­cos e au­to­crí­ti­cos. Te­mos que ser un­ha so­cie­da­de crí­ti­ca e au­to­crí­ti­ca para que non ha­xa un­ha to­le­ran­cia ou un mi­rar ca­ra a ou­tro la­do. Para iso te­mos que fa­lar aber­ta­men­te e dar­lle fe­rra­men­tas ás no­sas mo­zas e mo­zos para que co­ñe­zan es­tas reali­da­des e non per­mi­tan es­tes ca­sos bai­xo nin­gún con­cep­to.

—Pe­ro o mo­ve­men­to fe­mi­nis­ta es­tá a ser de­mo­ni­za­do.

—Gra­zas ao mo­ve­men­to fe­mi­nis­ta creo que es­ta­mos aquí fa­lan­do. Gra­zas ao mo­ve­men­to aso­cia­ti­vo de mu­lle­res va­len­tes dé­ron­se pa­sos de xi­gan­te nos úl­ti­mos anos. Fo­ron as pri­mei­ras en de­ba­ter so­bre as cues­tións que nos afec­tan e nos preo­cu­pan, que es­tán no día a día. Pre­ci­sa­mos ta­mén for­ma­ción. Que un co­lla o di­cio­na­rio e ve­xa o que sig­ni­fi­ca: igual­da­de.

—Aí es­tá ese ter­mo: fe­mi­na­zi.

—Iso é tre­men­do. Pre­fi­ro non fa­cer­lle ca­so a eses ter­mos. Pa­ré­ce­me ata do­lo­ro­so. É fun­da­men­tal o mo­ve­men­to fe­mi­nis­ta: foino, éo e se­rao, por­que men­tres ha­xa de­sigual­da­de é vi­tal.

—¿O prio­ri­ta­rio é cen­trar­se na edu­ca­ción dos máis no­vos?

—Sen dú­bi­da, e fan­lle fal­ta re­fe­ren­tes fe­mi­ni­nos, tan­to para os ne­nos co­mo para as ne­nas. No cu­rrícu­lo edu­ca­ti­vo ten que ha­ber ma­te­rial di­dác­ti­co no que apa­re­za no mes­mo plano mu­lle­res e ho­mes. Mu­lle­res que fo­ron ab­so­lu­tos re­fe­ren­tes: Emi­lia Par­do Ba­zán, Con­cep­ción Are­nal, Ro­sa­lía de Cas­tro, Begoña Vi­la, Tarsy Car­ba­llas, Ma­ri­sol Soen­gas... E to­das elas son fe­mi­nis­tas. Fa­lan en fe­mi­nino, plu­ral e fa­lan do que lles cus­tou. Ca­da ano, can­do ten lu­gar a en­tre­ga do pre­mio Jo­se­fa Wo­nen­bur­ger, ad­mí­ro­me máis das mu­lle­res ma­ra­bi­llo­sas e xi­gan­tes que te­mos. Os re­fe­ren­tes son ne­ce­sa­rios para que nin ne­nos nin ne­nas pen­sen que o fe­mi­nis­mo é al­go pe­xo­ra­ti­vo e ne­ga­ti­vo.

«Is­to é un pro­ble­ma que nos ra­cha co­mo so­cie­da­de, non po­de­mos ser cóm­pli­ces»

«Ten que ha­ber ma­te­rial edu­ca­ti­vo no que apa­re­zan no mes­mo plano ho­mes e mu­lle­res»

FOTO PA­CO RO­DRÍ­GUEZ

Su­sa­na Ló­pez Abe­lla cre que o pac­to con­tra a vio­len­cia ma­chis­ta é un fi­to his­tó­ri­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.