A an­do­ri­ña de cu bran­co, ave do ano 2015

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - PORTADA -

É un­ha an­do­ri­ña pe­que­na e com­pac­ta, co dor­so ne­gro e o ga­ru­pa (on­de na­ce a co­la) bran­co e as par­tes in­fe­rio­res ta­mén bran­cas. A miú­do voa máis al­ta que a an­do­ri­ña co­mún, da que é moi fá­cil de di­fe­ren­ciar pre­ci­sa­men­te por esa man­cha bran­ca xus­to on­de na­ce a co­la. Adoi­ta cons­truír co­lo­nias de ni­ños aca­roa­dos a edi­fi­cios. Son en for­ma de cun­cas de ba­rro e adoi­tan es­tar ins­ta­la­dos bai­xo un­ha so­lei­ra, un bei­ra­do e lu­ga­res si­mi­la­res das fa­cha­das.

STE­FAN BERNDTSSON

A ca­rac­te­rís­ti­ca ga­ru­pa da an­do­ri­ña de cu bran­co

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.