«O Día das Le­tras Ga­le­gas era máis efi­caz can­do non era fes­ti­vo»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

(La Voz, 26/4/2016) A in­ves­ti­ga­do­ra, es­cri­to­ra e pro­fe­so­ra Mer­ce­des Quei­xas (A Co­ru­ña, 1968) pre­sen­ta ho­xe na Ca­sa do Li­bro de Vi­go La­bre­go con al­go de poe­ta, bio­gra­fía de Ma­nuel

Ma­ría edi­ta­da por Ga­la­xia so­bre o poe­ta chai­re­go que es­te ano é o ho­me­na­xea­do no Día das Le­tras Ga­le­gas. O Día do Li­bro as li­bre­rías es­tán a to­pe. O Día das Le­tras Ga­le­gas, ao ser fes­ti­vo, es­tán pe­cha­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.