«Mi­ña so­gra quí­xo­me bo­tar fó­ra da ca­sa»

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEJOR PERIODISTA JUVENIL 2016 - > SU­SA­NA FAN­DI­ÑO | AMA DE CA­SA > So­nia Durán Calvelo 2.º de ESO. IES Te­rra do Xa­llas

S. D. | Xa o di­cía o re­frán: So­gra e no­ra e can e ga­to non co­men ben no mes­mo pra­to. Hoxe en día to­dos os ma­tri­mo­nios te­ñen a súa pro­pia ca­sa, pe­ro an­tano «ca­sa­bas pa­ra a ca­sa» ou «ca­sa­bas pa­ra fó­ra». Foi o que lle pa­sou a Su­sa­na Fan­di­ño, que des­pois de ca­sar mu­dou­se a ca­sa dos seus so­gros co seu ma­ri­do.

—Co­mo co­me­zou to­do? —Eu na­cín no con­ce­llo de Vi­mian­zo, e vi­vín alí 21 anos, e can­do me ca­sei mar­chei pa­ra Soes­to, pa­ra ir vi­vir na ca­sa dos meus so­gros por­que meu ma­ri­do ti­ña que coidar de­les. —Co­mo eran eles? —El non era ma­lo, pe­ro ela si. —Por que pen­sas que era ma­la? —Man­dá­ba­me fa­cer moi­tas cou­sas po­las que non me agra­de­cía na­da. Obri­gá­ba­me a es­per­tar as 6.30 da ma­ñá e ir ven­der froi­tas e ver­du­ras a pra­za, que que­da­ba a 3 km da ca­sa e in­ten­ta­ba ven­der os meus ali­men­tos en un­ha ho­ra e me­dia, se non os ven­día to­dos; ía ven­der po­las ca­sas cos pre­zos re­bai­xa­dos. E can­do che­ga­ba a ca­sa non me dei­xa­ba nin res­pi­rar, ti­ña que tra­ba­llar to­do o tem­po. —Co­mo foi o te­ma da her­dan­za? —A so­gra deu­lle un­ha ca­sa en ruí­nas na par­ti­lla ao meu ma­ri­do. El era al­ba­nel e aca­bou de cons­truír a ca­sa e lo­go foi ao no­ta­rio pa­ra que alí que­da­ra co­mo que a ca­sa nos per­ten­cía aos dous. —Que pa­sou can­do mo­rreu o seu ma­ri­do? —El fa­le­ceu dous anos an­tes que ela, lo­go de que mo­rre­ra meu ma­ri­do a mi­ña so­gra dí­xo­me que non pin­ta­ba na­da na­que­la ca­sa e que me mar­cha­ra; pe­ro eu ex­pli­quei­lle co­mo que­da­ra a par­ti­lla e que era a mi­ña ca­sa, e non pui­do bo­tar­me fó­ra. —Ao fi­nal co­mo aca­bou to­do? —Ela mo­rreu hai 7 anos e den­de aque­la tra­ba­llo can­do te­ño que tra­ba­llar e des­can­so can­do que­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.