Po­si­ble da­ta pa­ra a Fei­ra da Hor­ta, o 24 de se­tem­bro

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA-ASTURIAS -

Co­ma to­dos os anos, o Mer­ca­do dos Do­min­gos de Ri­ba­deo fi­na­li­za­rá coa súa Fei­ra da Hor­ta. Es­te ano, se­gún Díaz, es­ta­se a ba­ra­llar a da­ta do úl­ti­mo do­min­go do mes de se­tem­bro, que é o 24. «Es­ti­ve­mos mi­ran­do que non coin­ci­di­ra coa fei­ra da fa­ba de Lou­ren­zá», din den­de A Sucadoira.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.