Guar­dia Ci­vil

Jo­sé López Gin­zo, ca­pi­tán de la Guar­dia Ci­vil en Bu­re­la, ha­bla de la se­gu­ri­dad en la co­mar­ca

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - PORTADA - IN­MA EIROÁ

Jo­sé López Gin­zo (A Pon­te­no­va, 1957) é o má­xi­mo res­pon­sa­ble da Gar­da Ci­vil na Ma­ri­ña. Con­si­de­ra que a si­tua­ción, en can­to a efec­ti­vos, es­tá «bas­tan­te ben».

—¿Can­tos son en plan­ti­lla?

—Ago­ra mes­mo es­ta­mos eu, que son o ca­pi­tán; dous te­nen­tes ad­xun­tos, un en Ri­ba­deo e ou­tro aquí en Bu­re­la; dous bri­ga­das e un sub­te­nen­te; sar­xen­tos hai dez, ca­bos 14 e gar­das 126. Son 156, ós que hai que aña­dir 30 de trá­fi­co; en to­tal na plan­ti­lla son 186.

—¿Sa­tis­fei­to ou fal­ta per­soal?

—Si. Bueno, ha­bía ata ago­ra de­za­se­te va­can­tes, pe­ro ul­ti­ma­men­te cos gar­das alum­nos que man­dan en prác­ti­cas van­se cu­brin­do os ocos. Is­to es­tá fei­to en maio e si, ha­bía 15 va­can­tes de gar­das.

—¿Cal é o prin­ci­pal pro­ble­ma co que se ato­pa ago­ra mes­mo?

—Aquí non se po­de di­cir que ha­xa un ín­di­ce ele­va­do de de­lin­cuen­cia, de fei­to es­ta­mos por de­bai­xo da me­dia pro­vin­cial e da co­mu­ni­da­de. Nes­ta de­mar­ca­ción hai un as­pec­to im­por­tan­te que é o te­ma fis­cal. Te­mos 140 ki­ló­me­tros de cos­ta, tres por­tos co­mu­ni­ta­rios con trá­fi­co de mer­can­cía que son Ce­lei­ro, Bu­re­la e Ri­ba­deo, e un es­ta­tal, que é o de Al­coa, e hai un vo­lu­me de bar­cos im­por­tan­te que che­gan a des­car­gar. En­tón to­do o re­la­cio­na­do con ma­te­ria fis­cal, en­tre­pot dos bar­cos... con­tró­la­se den­de aquí. Po­lo ci­da­dán des­co­ñé­ce­se bas­tan­te, pe­ro en cer­tas épo­cas do ano, co­mo na cos­tei­ra do bo­ni­to, hai un vo­lu­me de tra­ba­llo im­por­tan­te. Hai que con­tro­lar por­que a mer­can­cía vai sen IVE. Eles so­li­ci­tan au­to­ri­za­ción a Adua­nas pa­ra car­gar eses bu­ques, pa­ra ir de pes­ca, e hai que co­te­xar que a mer­can­cía que se car­ga é a que fi­gu­ra no al­ba­rán (...).

—¿Cúm­pre­se a le­xis­la­ción?

—Si. Ade­mais te­mos un­ha pa­tru­lla fis­cal en Foz, con un sar­xen­to e no­ve gar­das que se de­di­can maior­men­te a esa mi­sión.

—Can­do o bro­te de évo­la es­ta­ban preo­cu­pa­dos.

—Efec­ti­va­men­te, por­que hai que su­bir a bor­do dos bar­cos, pe­ro aín­da que hou­bo cer­ta preo­cu­pa­ción, os úni­cos bar­cos que che­ga­ban aquí eran os que vi­ñan a Al­coa e os ca­pi­tás dos bu­ques, an­tes de atra­car te­ñen obri­ga de co­mu­ni­car se le­van al­gun­ha per­soa que se ato­pan mal. Se fo­ra así non atra­ca­ría a porto ata que os mé­di­cos non com­pro­ba­sen a si­tua­ción . Non se deu nin­gún ca­so. —A se­gu­ri­da­de si que preo­cu­pa ós ci­da­dáns. Ba­rrei­ros ou Ri­ba­deo son mu­ni­ci­pios moi ex­pos­tos. —Lo­xi­ca­men­te, as po­boa­cións máis afec­ta­das po­la de­lin­cuen­cia son as maio­res: Bu­re­la, Foz, Ri­ba­deo e Ba­rrei­ros. Nes­te úl­ti­mo non hai moi­ta po­boa­ción, pe­ro si que ten moi­ta se­gun­da vi­ven­da e moi di­se­mi­na­da.

—¿Por que cree que a zo­na máis afec­ta­da é A Ma­ri­ña Orien­tal?

—É un­ha zo­na de pa­so, on­de es­tán as vías de co­mu­ni­ca­ción, A A-8, as an­ti­gas ca­rre­tei­ras na­cio­nais. Son os pun­tos on­de máis trán­si­to se re­xis­tra, con me­llo­res ac­ce­sos e apar­te é on­de se ubi­ca o sec­tor ser­vi­zos. No obs­tan­te, non é preo­cu­pan­te o ín­di­ce de de­lin­cuen­cia.

—Hai anos que se fa­la de si se pe­chan ou non cuar­teis ¿Co­mo es­tá is­to?

—Es­tán estudando a ma­te­ria. Ten pou­co sen­ti­do ter cuar­teis con ca­tro ou cin­co ho­mes, que non son ope­ra­ti­vos, can­do con­cen­tra­dos da­ría­se o mes­mo ser­vi­zo, ou me­llor qui­zais, pa­ra dar o mes­mo me­llor dei­xa­lo co­mo es­tá. Pe­ro to­do is­to es­tá en es­tu­dio por­que hai que con­xu­gar moi­tí­si­mas cou­sas.

—¿Co­mo xe­fe cal é o as­pec­to que lle preo­cu­pa máis?

—A de­lin­cuen­cia é un dos as­pec­tos que de­be­mos pro­cu­rar me­llo­rar pa­ra tra­tar de erra­di­car da so­cie­da­de ese sen­ti­men­to de in­se­gu­ri­da­de que tam­pou­co se co­rres­pon­de coa reali­da­de. Eu es­ti­ve­ra na Co­man­dan­cia da Co­ru­ña pres­tan­do ser­vi­zos e nin pun­to de com­pa­ra­ción.

—Aquí vi­vi­mos tran­qui­los. ¿Non?

—Eu pen­so que si, de fei­to, a de­lin­cuen­cia bai­xou. Te­ño a es­ta­tís­ti­ca de xa­nei­ro-xu­llo de es­te ano. Os de­li­tos bai­xa­ron un -14.6% es­te ano. E os que máis cha­man a alar­ma so­cial, os rou­bos, bai­xa­ron un 13% nes­te pe­río­do con res­pec­to ó ano 2016.

—¿Hai anos que a zo­na era un pun­to de des­car­gas de dro­ga im­por­tan­te. ¿Co­mo es­tá ago­ra?

—Ago­ra mes­mo es­tá tran­qui­lo. No te­ma de dro­gas fan­se de vez en can­do ser­vi­zos pa­ra des­man­te­lar pun­tos de ven­ta. Aquí hai me­nu­deo, aque­las épo­cas de ali­xos, ac­tual­men­te non te­mos co­ñe­ce­men­to de que ha­xa ese pro­ble­ma.

—¿Es­tán en obras? O edi­fi­cio, hai anos que dá pro­ble­mas.

—Si, aquí te­mos bas­tan­tes pro­ble­mas coa ins­ta­la­ción de au­ga, que­dou mal e a me­di­da que vai pa­san­do o tem­po as ca­ña­rías van re­ben­tan­do por to­dos la­dos. Adoi­ta ha­ber em­pre­sas con­tra­ta­das na Co­man­dan­cia e can­do hai al­gún pro­ble­ma pa­sá­mos­lle avi­so á Co­man­dan­cia pa­ra que ve­ñan re­pa­rar; so­len tar­dar pou­co en re­pa­rar. Ago­ra es­tán acon­di­cio­nan­do os ga­ra­xes, Trá­fi­co es­pe­cial­men­te. A in­ver­sión é da Di­rec­ción Ge­ne­ral de Trá­fi­co.

—¿E o par­que mó­bil?

—O par­que mó­bil é bas­tan­te ex­ten­so; hai dez postos, dúas pa­tru­llas de Se­pro­na en Ri­ba­deo e Xo­ve e equi­pos de po­li­cía xu­di­cial e equi­po de in­ves­ti­ga­ción da com­pa­ñía, que usan vehícu­los ca­mu­fla­dos. Te­mos 20 to­do­te­rreo, 15 tu­ris­mos, seis mo­to­ci­cle­tas to­do­te­rreo ca­tro mam­pa­ras, dous vehícu­los e un­ha fur­go­ne­ta ca­mu­fla­dos e ou­tro máis que é do equi­po de in­ves­ti­ga­ción. É dun­ha in­ter­ven­ción que se fi­xo e se so­li­ci­tou ó xul­ga­do, e dous re­mol­ques. E en Trá­fi­co creo que te­ñen dez vehícu­los e seis mo­to­ci­cle­tas. Ago­ra es­ta­se re­no­van­do o par­que con bas­tan­te fre­cuen­cia En xe­ral, es­tán bas­tan­te ben (...).

—No ve­rán au­men­ta moi­to a po­boa­ción ¿Co­mo le­van esa si­tua­ción?

—Le­vá­mo­lo co­mo po­de­mos. É cer­to que hai zo­nas, co­mo Ri­ba­deo, Ba­rrei­ros, Foz, que non só tri­pli­can se­nón que cua­dri­pli­can a po­boa­ción, co cal hai que au­men­tar a vi­xi­lan­cia ne­ses pun­tos. Vi­vei­ro non nos afec­ta por­que é de­mar­ca­ción da Po­li­cía Na­cio­nal e no res­to... o incremento en Bu­re­la é acep­ta­ble.

—¿Che­gan os me­dios?

—(Ri). A ve­ces fai fa­lla to­do.

—Ade­mais hai un­ha re­de de ca­rre­tei­ras ex­ten­sa..

—Si, na­cio­nais, tra­mo de vía rá­pi­da, pro­vin­ciais...Ó que non se lle da im­por­tan­cia, pe­ro hai que dár­lle­la, por­que hai de­ter­mi­na­das per­soas que se mo­ven por alí e a Fe­ve. Can­do hai even­tos en Or­ti­guei­ra, ou en Vi­vei­ro es­tes me­dios son máis eco­nó­mi­co e aí via­xa de to­do. Al­gún con­trol hai que ter aí (...).

—¿Can­to tem­po le­va aquí?

—Seis anos fa­rá en abril.

—Su­po­ño que o ca­so máis gra­ve que ti­vo foi o do­bre asa­si­na­to de Cer­vo.

—Si, ese e o de Foz, que ta­mén fo­ron dous mor­tos (o se­ñor que ma­ta­ra a mu­ller e des­pois se sui­ci­dou). Son ca­sos re­sol­tos. Son cou­sas que te­ñen pou­ca so­lu­ción a me­nos que se in­cul­que des­de pe­que­nos, na es­co­la, o res­pec­to.

—¿Co­mo se afron­ta un ca­so des­te ti­po, vos­te­de co­mo xe­fe?

— Au­to­ma­ti­ca­men­te hai que saír pa­ra alí, pro­cu­rar que non en­tre nin­guén na zo­na, pre­ser­var os in­di­cios, e cha­mar a po­li­cía xu­di­cial, ó equi­po de aquí de Bu­re­la e a Lu­go pa­ra que fa­gan a ins­pec­ción ocu­lar e se fa­gan car­go das di­li­xen­cias. Non se po­de le­var is­to de for­ma xe­né­ri­ca, se­nón con per­soal que ten a pre­pa­ra­ción es­pe­cí­fi­ca. Un ca­so des­tes é prio­ri­ta­rio.

—Po­la mi­ña par­te re­ma­tei. ¿Ocó­rre­se­lle que que­da­ra al­gún as­pec­to sen to­car?

—Si, can­do fa­la­mos do te­ma fis­cal, que­dou­nos o do ae­ró­dro­mo de Vi­la­fra­mil.

—¿Que com­pe­ten­cias te­ñen aí?

—En ma­te­ria fis­cal. Iso é un ae­ró­dro­mo pri­va­do no que fa­ce­mos con­tro­les es­po­rá­di­cos na vía de ac­ce­so. Fan­se con­tro­les de ma­nei­ra es­po­rá­di­ca e a dis­tin­tas ho­ras, iden­ti­fí­can­se ás per­soas que van por alí (...). É un pun­to a ter en con­ta na vi­xian­za, so­bre to­do no as­pec­to fis­cal. Ten trá­fi­co so­bre to­do de ve­rán, pe­ro a nós non nos co­mu­ni­can os vos, só á to­rre de con­trol. E hai moi­tas ou­tras cou­sas, o pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co, te­mos Mon­do­ñe­do, Lourenzá, en Foz, San Mar­ti­ño .... A to­do non da­mos che­ga­do, pe­ro bueno...

«Os de­li­tos bai­xa­ron un 14% es­te ano e os rou­bos un 13% con res­pec­to ó 2016»

«A de­lin­cuen­cia é un dos as­pec­tos que de­be­mos pro­cu­rar me­llo­rar pa­ra tra­tar de erra­di­car ese sen­ti­men­to de in­se­gu­ri­da­de» «O do­bre asa­si­na­to de Cer­vo e Foz son os dous ca­sos máis gra­ves nos seis anos na co­mar­ca»

PE­PA LO­SA­DA

O ca­pi­tán Jo­sé López Gin­zo on­te no seu des­pa­cho do des­ta­ca­men­to de Bu­re­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.