Lu­me Es­cé­ni­co, da Pon­te­no­va, ac­tua­rá en Ri­ba­deo es­te do­min­go

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Den­tro do cir­cuí­to tea­tral Bu­xi­gan­ga, o gru­po de tea­tro Lu­me Es­cé­ni­co, da Pon­te­no­va, po­rá en es­ce­na es­te do­min­go en Ri­ba­deo a obra, «A hor­ta das cer­dei­ras». Se­rá ás 20.30 ho­ras no Tea­tro de Ri­ba­deo. Un­ha ci­ta co tea­tro pa­ra os afec­cio­na­dos nes­ta pon­te fes­ti­va, a máis pa­ra ver o tra­ba­llo que desen­vol­ve es­te gru­po de tea­tro afec­cio­na­do da Ma­ri­ña, da Pon­te­no­va con­cre­ta­men­te. O pre­zo da en­tra­da é prac­ti­ca­men­te sim­bó­li­co, tan só tres eu­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.