C. Chu­ma­ce­ro, pe­rua­na, no­va edil en Bu­re­la no lu­gar de An­dra­de

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

A nú­me­ro 8 da lis­ta do PSOE en Bu­re­la ás pa­sa­das mu­ni­ci­pais, Car­men Edith An­ge­les Chu­ma­ce­ro, de ori­xe pe­rua­na, se­rá a con­ce­llei­ra que subs­ti­tui­rá ao re­cen­te­men­te fa­le­ci­do edil de Pro­tec­ción Ci­vil, Ramón Váz­quez An­dra­de.

O al­cal­de, Al­fre­do Llano, ex­pli­cou que «un­ha vez que ela acep­tou for­mar par­te da cor­po­ra­ción mu­ni­ci­pal de Bu­re­la, ago­ra iní­cian­se os me­ca­nis­mos pa­ra ma­te­ria­li­zar o seu no­mea­men­to e to­ma de po­se­sión, que te­rá lu­gar nas vin­dei­ras se­ma­nas nun pleno no Con­ce­llo». O fa­le­ce­men­to de Váz­quez An­dra­de foi moi sen­ti­do en Bu­re­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.