Po­la re­si­den­cia de maio­res

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Opa­sa­do xo­ves 5 de ou­tu­bro os mem­bros da Pla­ta­for­ma pro Re­si­den­cia de Ri­ba­deo co­me­za­mos as vi­si­tas a re­si­den­cias pró­xi­mas pa­ra es­tu­dar o seu fun­cio­na­men­to. A vi­si­ta á re­si­den­cia de San­ta Ma­ría do Va­la­dou­ro re­sul­tou re­ve­la­do­ra de mul­ti­tu­de de de­ta­lles a máis da or­ga­ni­za­ción xe­ral des­ta re­si­den­cia.

A di­rec­to­ra do cen­tro re­si­den­cial re­ci­biu á co­mi­ti­va e guiou­nos po­las ins­ta­la­cións, pro­por­cio­nan­do to­do ti­po de ex­pli­ca­cións ó lon­go da tar­de, cun­ha adi­ca­ción que agra­de­ce­mos.

Xes­tio­na­da po­la Fun­da­ción San Ro­sen­do, con pre­to de se­sen­ta cen­tros pa­ra maio­res (a máis dou­tro ti­po de cen­tros), a au­to­no­mía ven mar­ca­da po­la di­rec­ción do cen­tro, aín­da que ten­do que se­guir un plan de ca­li­da­de.

Ins­ta­la­cións

A vi­si­ta fi­xo un re­pa­so ás ins­ta­la­cións, co­me­zan­do po­los dous co­me­do­res, pa­ra vá­li­dos e pa­ra asis­ti­dos, pe­ro os vi­si­tan­tes ta­mén re­ci­bi­mos información so­bre o per­soal, de can­ti­da­de a xei­tos de tra­ba­llo ou tur­nos.

Co do­bre de re­si­den­tes que a que en­tra­rá en ser­vi­zo en Ri­ba­deo, ó lon­go da tar­de dei­xou­nos ver as­pec­tos xe­rais e de­ta­lles que se po­de­rían in­cor­po­rar á re­si­den­cia ri­ba­den­se un­ha vez en­tre en fun­cio­na­men­to.

Sen pré­sa, pe­ro sen pau­sa, a pla­ta­for­ma pre­ten­de con­se­guir, un­ha vez lo­gra­da a cons­tru­ción, se­guir co­la­bo­ran­do pa­ra que Ri­ba­deo te­ña a re­si­den­cia fun­cio­nan­do do me­llor xei­to po­si­ble, po­lo que pro­xi­ma­men­te con­ti­nua­rá con ou­tras vi­si­tas e ac­ti­vi­da­des.

* * As­do. A.G.M. Pla­ta­for­ma pro Re­si­den­cia de Maio­res de Ri­ba­deo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.