O BNG cri­ti­ca a ce­sión dun lo­cal en Bu­re­la á Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Fút­bol

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

O BNG cri­ti­cou on­te a ce­sión dun lo­cal en Bu­re­la por par­te do con­ce­llo á Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Fút­bol. «Es­ta pa­sa­da se­ma­na fa­cía­se pú­bli­ca a fir­ma dun con­ve­nio en­tre a FGF e o Con­ce­llo de Bu­re­la. Un con­ve­nio que foi apro­ba­do no pleno do pa­sa­do 2 de fe­brei­ro coa no­sa opo­si­ción -si­na­lan-. Con­si­de­ra­mos que non é de re­ci­bo que o con­ce­llo pro­ce­da á desafec­ción dun in­mo­ble pre­via so­li­ci­tu­de da FGF, men­tres que non ten pre­vis­to do­tar ós co­lec­ti­vos lo­cais de es­pa­zos pa­ra le­var a ca­bo a súa ac­ti­vi­da­de que o pre­ci­san. Fai moi­tos anos que as aso­cia­cións da vi­la de­man­dan mais es­pa­zos pa­ra desen­vol­ver o seu tra­ba­llo e sem­pre que o so­li­ci­tan a res­pos­ta por par­te des­te e do an­te­rior go­berno é a mes­ma, que non exis­ten lo­cais li­bres. Pa­ré­ce­nos un­ha fal­ta de res­pec­to».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.