El ré­cord lo tiene un emi­gran­te de Ca­ba­nas del que pi­die­ron 27 par­ti­das de na­ci­mien­to

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - PORTADA -

Fé­lix Vi­lla­res re­la­ta un ca­so «moi cu­rio­so» de un hom­bre na­ci­do en Ca­ba­nas. «Non re­cor­do se na­ce­ra en San Pan­ta­león [Ou­rol] o San­ta Ma­ría [O Vi­ce­do]», di­ce. Emi­gró a Cu­ba a fi­na­les del si­glo XIX o prin­ci­pios del XX, y ha­ce unos años, sus des­cen­dien­tes so­li­ci­ta­ron al Obis­pa­do Mon­do­ñe­do-Fe­rrol «27 ou 28» par­ti­das de na­ci­mien­to. «Nas car­tas ex­pli­can que ti­vo moi­tos fi­llos e lo­go moi­tos ne­tos, por­que o nor­mal é que che pi­dan tres, ca­tro, cin­co ou seis par­ti­das, non tan­tas», co­men­ta el sa­cer­do­te.

Con «y» o con «i»

Los cam­bios en la gra­fía son otro fo­co de di­fi­cul­ta­des. Apa­re­cen pro­ble­mas con ape­lli­dos co­mo Igle­sias o nom­bres co­mo Isabel, que aho­ra se es­cri­ben con «i», pe­ro en el si­glo XIX lle­va­ban «y». «E xa te­mos o pro­ble­ma por­que eu te­ño que trans­cri­bir o que pon na par­ti­da tal cal», co­men­ta Vi­lla­res, que se pu­so en con­tac­to con Emi­gra­ción para tra­tar de so­lu­cio­nar ese ti­po de en­re­dos bu­ro­crá­ti­cos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.