In Me­mo­riam, don Ra­món Mar­ful

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - Ma­tías Ni­cie­za Pro­xec­to Neo. Mo­de­lo Bu­re­la

Hai uns pou­cos anos pu­xé­ron­se de mo­da nas re­des so­ciais gru­pos que ce­le­bra­ban a per­ten­za a de­ter­mi­na­das lo­ca­li­da­des, con no­mes co­mo “Es de tal si­tio se…” Bu­re­la, por su­pos­to, ta­mén ten un deses gru­pos, e no seu día lem­bro per­fec­ta­men­te que un­ha per­soa es­cri­biu al­go así: «Es de Bu­re­la se, in­de­pen­den­te­men­te das túas cren­zas ou de que vaias á igre­xa, es­tás or­gu­llo­so do no­so don Ra­món». Don Ra­món, o no­so don Ra­món, Ra­món Mar­ful Ro­drí­guez, ti­ña esa ca­pa­ci­da­de: era im­po­si­ble non que­re­lo, non ad­mí­ra­lo, non sen­tir or­gu­llo por el.

Cre­go, hu­ma­nis­ta, po­sui­dor dun­ha re­tran­ca e un sen­ti­do do hu­mor en­ve­xa­ble que o fa­cía ter sem­pre a res­pos­ta xus­ta pa­ra to­dos os te­mas e sem­pre acom­pa­ña­da dun so­rri­so, ga­le­guis­ta de xei­to es­pon­tá­neo, ac­ti­vo no uso útil da no­sa lin­gua en to­dos os ei­dos e no seu, o eclesiástico, on­de tan­tas ve­ces era e se­gue a ser mar­xi­na­da, don Ra­món era Mo­de­lo Bu­re­la des­de moi­to tem­po an­tes de que exis­ti­se o Mo­de­lo Bu­re­la. El foi a al­ma do no­so pro­xec­to des­de o pri­mei­ro mo­men­to, sem­pre es­ti­vo aí, apoian­do e co­la­bo­ran­do, e can­do fi­xe­mos o au­dio­vi­sual de apoio ti­ña­mos cla­ro que só el po­día pe­cha­lo.

El foi o mo­de­lo do Mo­de­lo Bu­re­la

No en­torno inigua­la­ble da Igre­xa da Vi­la do Me­dio, o no­so tem­plo his­tó­ri­co, un ho­me que era his­to­ria vi­va con­ce­deu­nos un­ha en­tre­vis­ta fer­mo­sí­si­ma que en pou­cos mi­nu­tos re­su­mía un­ha tra­xec­to­ria vi­tal que era, to­da ela, Mo­de­lo Bu­re­la. Fi­xe­mos máis gra­va­cións con el, au­dio­vi­suais e ra­dio­fó­ni­cas, que sim­ple­men­te non te­ñen pre­zo. El foi o mo­de­lo do Mo­de­lo.

Ago­ra don Ra­món mar­chou e es­ta­mos tris­tes, mais ta­mén es­ta­mos fe­li­ces por te­lo co­ñe­ci­do, tra­ta­do e que­ri­do. Di­cia­mos no au­dio­vi­sual: “le­va den­tro de si o or­gu­llo de ser, co­mo Ma­nuel Ma­ría, co­mo Ma­ri­ca Cam­po, co­mo don Ra­món Ote­ro Pe­dra­yo”. E nós le­va­mos den­tro o or­gu­llo de te­lo ti­do co­mo mestre, co­mo ami­go, bo e xe­ne­ro­so.

Que­ri­do don Ra­món: GRA­ZAS.

* Ma­tías Ni­cie­za. Pro­xec­to Neo - Mo­de­lo Bu­re­la. IES Per­dou­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.