Una ju­bi­la­da arra­sa en los sor­teos del co­mer­cio en O Vi­ce­do, Vi­vei­ro y Bu­re­la

Es­ta ma­ris­ca­do­ra re­ti­ra­da lle­va acu­mu­la­dos 1.000 eu­ros en va­les de com­pra so­lo en lo que va de año

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA - LU­CÍA REY

En O Vi­ce­do ga­nó un va­le de com­pra de 200 eu­ros, en el de Vi­vei­ro dos de 100, y en el de Bu­re­la, que tu­vo lu­gar el sá­ba­do pa­sa­do, uno de 100 y otro de 500. La ca­ra de fe­li­ci­dad de Do­lo­res Sal­guei­ro Pa­ra­par se re­pi­te en las imá­ge­nes en que apa­re­cen los pre­mia­dos de ca­si to­dos los sor­teos or­ga­ni­za­dos es­te año por la Fe­de­ra­ción de Co­mer­cio de A Ma­ri­ña, co­mo des­ta­có ella ayer mis­mo. «Le­vo un mon­tón de pre­mios por­que son das que par­ti­ci­po moi­to, e ade­mais te­ño moi­ta sor­te», son­ríe es­ta ju­bi­la­da de O Vi­ce­do de 70 años.

—¿Tie­ne al­gún se­cre­to pa­ra ga­nar tan­tos va­les de com­pra? —«Nin­gún. É a sor­te, por­que pa­pe­le­tas sem­pre hai moi­tas e re­me­xer re­mé­xe­nas ben, así que non hai tram­pa nin car­tón. O úni­co que pa­sa é que so­mos oi­to na ca­sa e con­su­mo moi­to por aquí por­que non que­ro que ce­rre is­to e des­apa­re­zan os po­bos. Só na com­pra do mes gas­to ca­se 800 eu­ros, e iso dá moi­tas pa­pe­le­tas. E dos oi­to que so­mos, ca­tro son fu­ma­do­res, que es­tou re­ñin­do con eles to­dos os días, pe­ro en ta­ba­co van­se ou­tros 200 eu­ros ao mes que ta­mén dan pa­pe­le­tas». Se­gún des­ta­ca Do­lo­res, que fue ma­ris­ca­do­ra, la for­tu­na en es­te ti­po de jue­gos to­ca a su puer­ta des­de ha­ce al­gún tiem­po. «O ano pa­sa­do to­cá­ron­me ou­tros 100 eu­ros no sor­teo do Vi­ce­do. Na fes­ta dos avós to­cou­me o lo­te, e ta­mén me to­ca­ra un­ha ces­ta de pro­du­tos dun ma­dei­ris­ta de aquí. E to­do o mun­do me di: ‘Hai que sor­te, que sor­te, co­lle lo­te­ría’», bro­mea. Co­mo prue­ba de que esa suer­te se es­tá con­vir­tien­do en un imán pa­ra ami­gos y co­no­ci­dos, Do­lo­res na­rra una anéc­do­ta re­cien­te: «A ne­ta, que es­tá na xim­na­sia rí­ti­ma de Bu­re­la, tráe­me lo­te­ría pa­ra ven­der. E co con­to de que me to­cou, on­te [por el lu­nes] bai­xei aquí ao Vi­ce­do, e to­do o mun­do em­pe­zou a di­cir­me que te­ño sor­te, que te­ño sor­te..., e ven­dín o ta­lo­na­rio co­rren­do». —¿En qué va a gas­tar los pre­mios? —«En se­guir com­pran­do no co­mer­cio da Ma­ri­ña. Rou­pa pa­ra os ne­tos, uns za­pa­tos pa­ra min que me fan fal­ta, ou­tros pa­ra o ho­me, e uns pas­teis pa­ra as ve­ci­ñas que me de­ron un­has pa­pe­le­tas por­que non po­dían ir ao sor­teo. Te­ño on­de gas­tar co­rren­do», cuen­ta. Y en­tre car­ca­ja­das con­clu­ye: «O xen­ro dí­xo­me: ‘Se o sa­be­mos, imos ta­mén pa­ra o sor­teo de Ribadeo’».

«Po­des cha­mar a quen quei­ras do Vi­ce­do, que che van di­cir: ‘Me­re­ce que lle to­quen por­que com­pra moi­to en to­do’» Do­lo­res Sal­guei­ro Pre­mia­da en 3 sor­teos de A Ma­ri­ña Fe­de­ra­ción

XAI­ME F. RAMALLAL

Do­lo­res, ayer con su nie­ta, di­ce que en su ca­sa son «un fi­lón a co­mer» y con­su­men mu­cho.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.