Os sa­ni­ta­rios con­ta­rán con dous ex­per­tos po­li­ciais pa­ra pre­vir e ac­tuar an­te agre­sións

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Co ob­xec­ti­vo de pro­por­cio­nar­lles un­ha maior pro­tec­ción e se­gu­ri­da­de xu­rí­di­ca en ca­so de agre­sións os pro­fe­sio­nais da sa­ni­da­de da pro­vin­cia con­ta­rán coa axu­da de dous ex­per­tos de­sig­na­dos por la Po­li­cía Na­cio­nal e a Gar­da Ci­vil. Créa­se así na pro­vin­cia a fi­gu­ra do In­ter­lo­cu­tor Po­li­cial Te­rri­to­rial Sa­ni­ta­rio, que «vai dar res­pos­ta ás de­man­das que nes­te ám­bi­to for­mu­la o per­soal que tra­ba­lla nos cen­tros sa­ni­ta­rios e bus­ca con­ver­te­se, a súa vez, no en­la­ce de co­mu­ni­ca­ción per­ma­nen­te coas for­zas de se­gu­ri­da­de. Os in­ter­lo­cu­to­res po­li­ciais ofre­ce­rá ta­mén ase­so­ra­men­to so­bre as me­di­das ade­cua­das pa­ra pre­vir e re­du­cir as agre­sións», in­for­mou on­te a Xun­ta, tras un­ha xun­tan­za en Lu­go con res­pon­sa­bles de Sa­ni­da­de da Xun­ta, dos co­le­xios pro­vin­ciais de Mé­di­cos e de En­fer­me­ría, Gar­da Ci­vil, Po­li­cía Na­cio­nal e Au­to­nó­mi­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.