Más de 25.000 eu­ros pa­ra im­pul­sar a 5.500 co­mer­cios de to­da la pro­vin­cia

La Dipu­tación fir­ma con la Fe­de­ra­ción do Co­mer­cio un con­ve­nio de co­la­bo­ra­ción

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA-PROVINCIA - S. C. / D. G.

El pre­si­den­te de la Dipu­tación, Darío Cam­pos Con­de, y el pre­si­den­te de la Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Co­mer­cio, Jo­sé Ma­ría Sei­jas Ló­pez, fir­ma­ron ayer un con­ve­nio de co­la­bo­ra­ción me­dian­te el cual el go­berno pro­vin­cial «ache­ga 25.000 eu­ros a es­ta en­ti­da­de pa­ra re­for­zar as ac­tua­cións en im­pul­so dos máis de 5.500 co­mer­cio da pro­vin­cia».

Cam­pos Con­de ex­pli­có que «con es­te in­ves­ti­men­to con­tri­buí­mos ao im­pul­so do co­mer­cio, un sec­tor que dá em­pre­go a 12.500 lu­cen­ses, re­pre­sen­tan­do máis do 16% dos postos de tra­ba­llo e o 13% do PIB da no­sa pro­vin­cia». Sei­jas Ló­pez ex­pre­só su sa­tis­fac­ción por es­ta co­la­bo­ra­ción» y re­co­no­ció «a sen­si­bi­li­da­de do Go­berno da Depu­tación co sec­tor do co­mer­cio».

«On­de hai co­mer­cio, hai vi­da»

Tam­bién se­ña­ló que «es­tes fon­dos per­mi­ti­rán po­ten­ciar a Ofi­ci­na Téc­ni­ca de In­for­ma­ción e Ase­so­ra­men­to da Fe­de­ra­ción, que ofre­ce in­for­ma­ción e for­ma­ción aos co­mer­cian­tes da pro­vin­cia. Ta­mén se des­ti­nan á pos­ta en mar­cha de cam­pa­ña de sen­si­bi­li- za­ción e vi­si­bi­li­za­ción do co­mer­cio lo­cal de to­da a pro­vin­cia».

«Que­re­mos po­ten­ciar o co­mer­cio de pro­xi­mi­da­de, ama­ble e de ca­li­da­de; co que con­ta­mos nas no­sas lo­ca­li­da­des, sen­do un sec­tor es­tra­té­xi­co pa­ra a eco­no­mía dos Con­ce­llo e, en xe­ral, da pro­vin­cia», ex­pli­ca­ba el pre­si­den­te de la Dipu­tación. Jo­sé Ma­ría Sei­jas apun­ta­ba por su par­te que «on­de non hai co­mer­cio non hai vi­da ou ao re­vés, on­de hai co­mer­cio, hai vi­da».

El ti­tu­lar pro­vin­cial des­ta­có la la­bor que «den­de hai 30 anos le­va a ca­bo a Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Co­mer­cio na pro­vin­cia de Lu­go e sem­pre te­re­des as por­tas aber­tas des­ta ins­ti­tu­ción».

«O co­mer­cio da pro­vin­cia de Lu­go é o que máis es­tá a me­drar de to­da Ga­li­cia» Jo­sé Ma­ría Sei­jas Pte. de la Fe­de­ra­ción Gal. de Co­mer­cio

Darío Cam­pos, pre­si­den­te da Depu­tación, con J. M. Sei­jas, pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción de Co­mer­cio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.