A Xun­ta me­llo­ra va­rias es­tra­das no ba­rrio de Mar­zán

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA-PROVINCIA -

A Con­se­lle­ría de Me­dio Ru­ral da Xun­ta de Ga­li­cia des­ti­nou pre­to de 40.000 eu­ros, a tra­vés do Plan de In­fraes­tru­tu­ras Ru­rais (PIR), pa­ra o acon­di­cio­na­men­to de ca­mi­ños no ba­rrio de Mar­zán, no con­ce­llo lu­gués de Foz. Es­tas in­fraes­tru­tu­ras ser­ven de en­la­ce en­tre a es­tra­da na­cio­nal 642 coa zo­na de Au­ga­do­ce e, des­de alí, aos ac­ce­so á praia de Llas (LU-P-2011), con­cu­rri­da no ve­rán.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.