El PSOE ta­cha a Ele­na Can­dia de «au­tén­ti­ca ve­lu­ti­na da po­lí­ti­ca»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

El PSOE de Mon­do­ñe­do cri­ti­ca que los pre­su­pues­tos se apro­ba­ron «sen res­pec­tar a nor­ma­ti­va le­gal». Es­pe­ran­za Gon­zá­lez ad­vier­te que «tal co­mo cons­ta no in­for­me que rea­li­za a se­cre­ta­ria, non foi con­vo­ca­da a co­mi­sión de con­tas pa­ra o seu de­ba­te. Un­ha co­mi­sión que é pre­cep­ti­va pa­ra apro­ba­los».

La por­ta­voz so­cia­lis­ta acu­sa a Ele­na Can­dia de ac­tuar «co­mo un­ha au­tén­ti­ca ve­lu­ti­na da po­lí­ti­ca e de tor­pe­dear o tra­ba­llo de to­dos aque­les que non se so­me­ten as súa de­ci­sións, e dos que non pen­san co­ma ela». El PSOE tam­bién se­ña­la que el pre­su­pues­to se ha­ce eco «da da­ñi­na po­lí­ti­ca do PP da Xun­ta cos re­cor­tes so­ciais, que obri­ga ao con­ce­llo a au­men­tar o gas­to so­cial».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.