Tra­ba­da ex­pli­ca aos gan­dei­ros as bo­ni­fi­ca­cións no IBI ma­ñán

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

A al­cal­de­sa de Tra­ba­da, May­ra Gar­cía, con­vo­ca aos gan­dei­ros e gan­dei­ras do con­ce­llo pa­ra ex­pli­car­lles co­mo te­ñen que so­li­ci­tar a bo­ni­fi­ca­ción do IBI ata nun 95 % dos in­mo­bles nos que desen­vol­ven a súa ac­ti­vi­da­de e que do­cu­men­ta­ción te­ñen que pre­sen­tar. Se­rá ma­ñán, xo­ves, 16 ás 12 no sa­lón de ac­tos da Ca­sa da Cul­tu­ra, «pois non é alleo pa­ra o go­berno mu­ni­ci­pal que o sec­tor agro­gan­dei­ro, que tan­ta im­por­tan­cia e im­plan­ta­ción ten no no­so Con­ce­llo, es­tá a vi­vir tem­pos de cri­se, po­lo que se en­ten­de con­vin­te que adop­te­mos me­di­das de axu­da», di.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.