El Foro or­ga­ni­za­do por La Voz y el Con­ce­llo de Viveiro.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - PORTADA -

Xo­sé Ma­nuel Váz­quez, Le­man, pre­si­den­te de Bei­ras de Viveiro; Do­lo­res Pé­rez, te­so­re­ra del CCH Viveiro; Án­xel Váz­quez, pre­si­den­te de la Fe­de­ra­ción de Co­mer­cio de A Mariña; Ma­ría Lou­rei­ro, al­cal­de­sa vi­vei­ren­se; Mi­guel San­de, de­le­ga­do de La Voz en A Mariña; Mar­ta Ba­san­ta, te­so­re­ra del CCA-ACIA Bu­re­la; Em­ma Ál­va­rez, se­cre­ta­ria de CCA-Aci­sa de Ri­ba­deo; y Jo­sé Car­los Pa­leo, pre­si­den­te del CCA-ACIA Foz. Tam­bién in­ter­vino el pú­bli­co, In­te­re­sa­do y par­ti­ci­pa­ti­vo.

PEPA LOSADA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.